Buhalterinė programa Rivile GAMA

Finansų ir buhalterinės apskaitos programa
išaugusi į verslo valdymo sistemą

Rivile GAMA sistemos naudos

Labai populiari

Daugiau nei 30 000 įmonių apskaita vedama su Rivile GAMA

Visam verslui

Tai visavertė apskaitos, finansų ir verslo valdymo sistema

Visam gyvenimui

Sistema puikiai veikia nuo mažos įmonės iki korporacijos

25 diegėjai

Dilerių ir programos vystytojų tinklas Lietuvoje ir Latvijoje

Ypatingai stabili

Išmani architektūra - užtikriname duomenų vientisumą ir tikslumą

4 terabaitai

Sistema puikiai dirba su dideliais duomenų kiekiais

Lanksti ir atvira

Sistema ypatingai atvira, lengvai vystoma ir pritaikoma

Atitinka įstatymus

Sistema palaikoma ir pritaikyta besikeičiančiai teisinei ir mokesčių bazei

Apmokyti buhalteriai

Daugiau kaip 25 metus mokome apskaitininkus ir buhalterius

Internetinis gidas

Sukurtas naujos kartos žinynas su visa aktualia informacija

Nemokamas kursas

Norintiems savarankiškai mokintis, nuotolinis kursas, žinių testavimas

Sertifikavimo sistema

Išlaikiusiems egzaminus yra išduodami sertifikatai

Programos moduliai

Vientisa modulinė sistema, kuri susideda iš pilnai funkcine, technine ir duomenų panaudojimo prasme tarpusavyje integruotų uždavinių (modulių).

Normatyvinė informacija, sutartys, dimensijos:

 • Įmonės sąskaitų planas;
 • Prekės;
 • Paslaugos;
 • Klientai;
 • Padaliniai;
 • Objektai;
 • Menedžeriai;
 • Grupės;
 • Automobiliai;
 • Valiutos;
 • Sutartys;
 • Mokestinis sąskaitų planas ir kt.

Parametrai, vartotojų teisių administravimas:

 • Vartotojų sąrašas;
 • Vartotojų teisių administravimas;
 • Parametrų sąrašas;
 • Ataskaitų sąrašas;
 • Dokumentų skaitliukai;
 • Darbo vietos.

Bendrasis žurnalas, visos finansinės ataskaitos:

 • Balansas;
 • Pelno-nuostolio ataskaita;
 • Bandomasis balansas;
 • Kasos knyga;
 • Avanso apyskaitos;
 • Sąskaitų judėjimo ataskaitos;
 • Sąskaitų detali informacija;
 • Sąskaitų suminė informacija;
 • DK sąskaitų perskaičiavimas;
 • Didžiosios knygos operacijos.

Įplaukų, išmokų operacijų vedimas, mokėjimo pavedimų formavimas, bankinių išrašų importas:

 • Įplaukų, išmokų operacijų vedimas;
 • Automatinis išmokų operacijų formavimas pagal sumines skolas;
 • SEPA pavedimų formavimas;
 • Kasos pajamų ir išlaidų orderiai;
 • Sudengimo operacijos;
 • Pinigų judėjimas tarp bankinių sąskaitų;
 • Mokėjimo išrašų importas.

Klientų skolų analizė, klientų informavimo sistema:

 • Detalios skolos;
 • Suminės skolos;
 • Klientų būklė;
 • Apyvartos;
 • Suderinimo aktų siuntimas;
 • Priminimų automatinis siuntimas;
 • SMS pranešimų siuntimas;
 • Mokėjimų planas;
 • Planuojami pinigų srautai.

Ilgalaikio turto grupės, kortelės, nusidėvėjimo skaičiavimas, kitos operacijos:

 • Ilgalaikio turto grupės. Galimybė vesti mokestinę informaciją ir informaciją pagal VAS (skirtingos sąskaitos ir skirtingos nusidėvėjimo normos);
 • Ilgalaikio turto apskaitos kortelės;
 • Nusidėvėjimo skaičiavimo metodai (tiesioginis, likusio laiko, tiesioginis dienomis ir kt.);
 • Ilgalaikio turto operacijos (pirkimas, nurašymas, pardavimas, vidinis judėjimas ir kt.);
 • Amortizacijos skaičiavimas;
 • Ilgalaikio turto remonto sąnaudų kaupimas, vertės didinimas;
 • Ilgalaikio turto likučių ir apyvartos ataskaitos pagal:
  • padalinius, objektus;
  • grupes;
  • pradinės vertės sąskaitas;
  • atsakingus asmenis.
 • Inventorizaciniai apyrašai, nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraščiai.

Pirkimo užsakymų formavimas, prekių (paslaugų) pirkimo operacijų vedimas ir analizė:

 • Prekių pirkimo užsakymų formavimas atsižvelgiant į likučius, minimumą padalinyje, pardavimus per pasirinktą laikotarpį, sezoniškumą, užsakymo įvykdymo terminus;
 • Užsakymų siuntimas el. paštu tiekėjams;
 • Pirkimo užsakymų (pasiūlymų) vertimas sąskaitomis;
 • Pirkimo operacijų importas/eksportas per Rivile EDI(EKO) sistemą;
 • iSAF registro formavimas VMI;
 • Pirkimai konsignacija;
 • Pirkimo operacijų analizė pagal:
  • prekes, paslaugas, jų grupes;
  • tiekėjus, jų grupes;
  • pirkimo sutartis;
  • padalinius, objektus, centrus;
  • menedžerius;
  • ir kt.

Prekių (paslaugų) pardavimo operacijų vedimas ir analizė:

 • Pardavimo pasiūlymai, užsakymai, rezervavimai, važtaraščiai;
 • Pardavimo operacijų importas/eksportas per Rivile EDI(EKO) sistemą, Telemą, Omnivą;
 • Paslaugų registravimo sistema;
 • Sąskaitų-faktūrų generavimas pagal sutartis;
 • Sąskaitų siuntimas el. paštu;
 • iSAF, iVAZ formavimas VMI;
 • Pardavimo kainų (nuolaidų) parinkimo sistema pagal sutartis, akcijas, kainynus, padalinio kainas, nuolaidų matricas;
 • Pardavimo operacijų analizė pagal:
  • periodus;
  • prekes, paslaugas, jų grupes;
  • pirkėjus, jų grupes, vietoves;
  • pardavimo sutartis;
  • padalinius, objektus, centrus;
  • menedžerius;
  • ir kt.

Prekių inventorizacija, nurašymai, persirūšiavimas, gamyba:

 • Prekių nurašymas savo reikmėms, praradimai, brokas ir pan.;
 • Kuro nurašymas;
 • Prekių persirūšiavimas;
 • Prekių nurašymas į nebaigtos gamybos sąskaitas, gaminių užpajamavimas;
 • Inventorizacija:
  • likučių užfiksavimas;
  • inventorizuotų kiekių suvedimas arba importas iš kaupiklio;
  • inventorizacijos neatitikimai;
  • Inventorizacijos aktų spausdinimas.

Prekių judėjimas įmonės viduje, vidinių užsakymų formavimas:

 • Prekių judėjimas tarp padalinių, objektų;
 • Prekių perdavimo aktų, transporto važtaraščių spausdinimas;
 • Prekių perkėlimas į konsignacijos padalinius;
 • Perkėlimas į kitus mato vienetus, galiojimo laiko, serijų priskyrimas;
 • Prekių užsakymų iš kitų padalinių (sandėlių) formavimas, atsižvelgiant į likučius, minimalius kiekius, pardavimus per laikotarpį;
 • iVAZ formavimas VMI.

Surinkimo, išbarstymo operacijos, paskyrų formavimas ir vykdymas:

 • Kalkuliacinės kortelės;
 • Prekių (paslaugų) surinkimo ir išbarstymo operacijos pagal kalkuliacines korteles;
 • Gaminių savikainos koregavimas, įtraukiant papildomas išlaidas;
 • Darbo užmokesčio paskaičiavimas pagal pagamintos produkcijos kiekį ir darbo įkainius;
 • Darbo užmokesčio už atliktą paslaugą paskirstymas darbuotojams pagal dirbtą laiką, tarifinį atlyginimą ir kitus kriterijus;
 • Gamybos užsakymų suvedimas;
 • Paskyrų formavimas ir vykdymas;
 • Gaminių savikainos, sunaudotų medžiagų, pagamintos produkcijos analizės ataskaitos;
 • Nebaigta gamyba.

Prekių ir paslaugų perkainavimo operacijų vedimas, etikečių spausdinimas, perkainavimo operacijų analizė:

 • Perkainavimo operacijose keičiamos prekių ir paslaugų:
  • pardavimo kainos padalinyje;
  • pardavimo kainos pagal objektus ir serijas;
  • bazinės pardavimo kainos;
  • kainynų kainos;
  • akcijų metu taikomos kainos ir nuolaidos.
 • Perkainavimo operacijose naujos kainos gali būti suvedamos ranka arba paskaičiuojamos pagal įvairias apsirašytas formules;
 • Galima perkainuoti visas, tam tikros grupės, tam tikro tiekėjo, konkrečiose operacijose užpajamuotas ar pagal kitus kriterijus atrinktas prekes;
 • Perkainavimo ataskaitose matosi kaip kito prekių (paslaugų) pardavimo kainos;
 • Vieno padalinio prekių perkainavimo operacijas galima perkopijuoti kitam padaliniui arba tam tikram padalinių sąrašui;
 • Perkainavus prekes, galima atsispausdinti etiketes su naujomis kainomis ir kita reikalinga informacija.

i.SAF S/F registro, PVM deklaracijos formavimas ir teikimas VMI:

 • i.SAF duomenų apie gautas ir išrašytas sąskaitas faktūras formavimas apima:
  • PVM mokesčio susiejimą su konkrečiu PVM klasifikatoriumi ir buhalterine sąskaita;
  • PVM klasifikatoriaus automatinį parinkimą formuojant i.SAF dokumentų registro operacijas;
  • galimybę priskirti konkrečius PVM klasifikatorius kiekvienoje pirkimo ar pardavimo detalioje eilutėje;
  • sąskaitos tipo (debetinė, kreditinė, anuliuota ir pan.) parinkimą kiekvienam pirkimo ar pardavimo dokumentui;
  • periodo, už kurį formuojama informacija, periodo dalies pasirinkimą, pakartotinį duomenų suformavimą.
 • Prieš pateikiant duomenis, galima atsispausdinti informaciją pagal klasifikatorius, ištestuoti visur ar užpildytas PVM klasifikatorius;
 • Duomenys VMI gali būti pateikiami formuojant failus arba tiesiogiai per API;
 • Galima formuoti Prekių/Paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalą;
 • Galima formuoti PVM deklaraciją ir įkelti į FR0600 šabloną.

Kelionės lapai, pervežimai, kroviniai, pervežimų operacijos:

 • Kelionės lapų apskaita:
  • nuvažiuotas atstumas;
  • kuro normos ir sunaudotas kuras;
  • visos kitos kelionės metu patirtos sąnaudos;
  • vairuotojo atskaitomybė;
  • ryšys su transporto važtaraščiais.
 • Krovinių apskaita, pardavimo operacijų už krovinių pervežimą, generavimas;
 • Pervežimų apskaita, pirkimo operacijų generavimas;
 • Krovinių pervežimo analizė;
 • Kuro sunaudojimo analizė pagal automobilius, maršrutus, kelionės lapus;
 • Vairuotojo atskaitomybės analizė.

Kompiuterizuotos darbo vietos, skirtos mažmeninei prekybai:

 • Dirbama tiesiai iš Rivile GAMA programos;
 • Galioja visi funkcionalumai, kurie naudojami programoje – sutartys, kainynai, nuolaidų sistema;
 • Integruota su įvairiais POS aparatais: „Raso”, „Aspa”, „Empirija” ir kt.;
 • Galima atsiskaityti apmokant grynais, kreditinėmis kortelėmis, dovanų čekiais;
 • Galima parduoti ir apskaityti dovanų čekius;
 • Yra galimybė pajungti svarstykles, ASPA pinigų priėmimo/išdavimo mašiną.

Darbuotojų kortelių aprašymas, darbo laiko žiniaraščių pildymas, atlygimo skaičiavimas ir išmokėjimas, ataskaitų formavimas:

 • Aprašomas bendras įmonėje skaičiuojamų priskaitymų ir atskaitymų sąrašas, jų kiekis neribojamas, skaičiavimo algoritmai aprašomi formulėmis;
 • Aprašomos darbuotojų kortelės su visa atlyginimų skaičiavimui ir ataskaitų formavimui reikalinga informacija;
 • Darbuotojas gali dirbti keliuose padaliniuose arba keliuose etatuose;
 • Kiekviename padalinyje darbuotojui gali būti skaičiuojami skirtingi priskaitymai;
 • Vedami darbo laiko apskaitos žiniaraščiai (tabeliai);
 • Vedami arba suimportuojami atostogų, ligos, komandiruočių ir kitokie algos dokumentai;
 • Daromi avanso ir atlyginimo išmokėjimai, formuojama informacija bankams;
 • Formuojamos visos ataskaitos Sodrai ir VMI;
 • Formuojamos įvairios priskaitymų / atskaitymų suvestinės pagal darbuotojus, padalinius, objektus.

Personalo kortelių aprašymas, personalo operacijų vedimas, etatų apskaita, nepanaudotų atostogų paskaičiavimas:

 • Aprašomos personalo kortelės su reikalinga informacija apie darbuotoją, jo išsilavinimą, pateiktus dokumentus;
 • Fiksuojamas kiekviename padalinyje patvirtintų etatų kiekis, sekama, kiek jų yra nepanaudota;
 • Vedamos visos su darbuotoju susijusios personalo operacijos: priėmimas, perkėlimas, atostogos, stažuotės, pavadavimai, atleidimai ir kita;
 • Suformuojami ir prie operacijų prisegami visi su jomis susiję dokumentai (sutartys, įsakymai ir pan.);
 • Bet kuriai datai gali būti paskaičiuojamas nepanaudotų atostogų likutis;
 • Parengiamos ataskaitų 1-SD, 9-SD, 12-SD formos;
 • Formuojamos įvairios suvestinės pagal darbuotojus, nepanaudotų atostogų ataskaitos su vidurkiais;
 • Formuojama asmens kortelė, kurioje matosi visa darbuotojo istorija.

Sisteminės ir papildomos ataskaitos, funkciniai klavišai, analitinė informacija, informacijos filtravimas, spausdinimas, kėlimas į įvairaus formato failus:

 • Rivile GAMA programoje pateikiamas sisteminių ataskaitų rinkinys, kurį galima papildyti vartotojo ataskaitomis;
 • Ataskaitų suformuota informacija gali būti spausdinama, eksportuojama į įvairaus formato failus (excel, pdf, word ir kitus), siunčiama elektroniniu paštu;
 • Įvairūs funkciniai klavišai pagreitina reikalingos informacijos suradimą ir peržiūrėjimą;
 • Galima lengvai peržiūrėti kiekvienos operacijos analitinę informaciją: įrašą Didžiojoje knygoje, detalias skolas, detalią prekių informaciją;
 • Informaciją galima atsifiltruoti pagal įvairius laukus, jų logines išraiškas, gautą rezultatą susirūšiuoti;
 • Galimas greitas einamųjų prekių likučių, klientų skolų peržiūrėjimas;
 • Formuojamos finansinės (balanso, pelno–nuostolio, bandomojo balanso) ataskaitos.

Finansinio biudžeto planavimas, vykdymas, plano palyginimas su faktu:

 • Biudžeto straipsnių susiejimas su įmonės sąskaitų planu;
 • Planuojamo biudžeto suvedimas pagal padalinius, objektus, centrus ir kitas dimensijas;
 • Biudžeto maketų susikūrimas, įtraukiant biudžeto straipsnius, DK sąskaitas, formules;
 • Biudžeto informacijos peržiūra pagal aprašytus maketus. Palyginimas su faktu;
 • Biudžeto ataskaitos.

Akcijos, lojalumo taškų kaupimas ir realizacija:

 • Galima apsirašyti akcijos metu taikomas prekių bei paslaugų kainas ir nuolaidas;
 • Akcijos gali būti taikomos tam tikroms prekėms ar jų grupėms per nurodytą laikotarpį;
 • Dirbant su POS, galima aprašyti pirkėjams taikomą lojalumo sistemą;
 • Galima aprašyti įvairius lojalumo taškų skaičiavimo ir kaupimo algoritmus;
 • Lojalumo taškai gali būti realizuojami taikant įvairias nuolaidas, apmokant dalį sumos ar atsiskaitant specialiomis prekėmis.

Klientų valdymo sistema, apjungianti visą su klientais susijusią informaciją:

 • Aprašomi projektai ir užduotys;
 • Užduotys gali būti apjungtos į projektus;
 • Užduotys gali būti momentinės arba tęstis laike, aprašomos funkcijos, kurios turi būti įvykdytos užduoties patvirtinimo metu;
 • Fiksuojamas komunikavimas su klientais;
 • Generuojamos užduotys darbuotojams ir kontroliuojamas jų vykdymo procesas;
 • Galima klientams automatiškai siųsti pranešimus, sutartis, sąskaitas.

Įvairios dokumentų rūšys, jų saugojimas, administravimas, paieška:

 • DVS modulis leidžia:
  • duomenų bazėje kaupti įvairius dokumentus;
  • duomenų bazėje aprašyti tik nuorodas į tam tikruose kataloguose padėtus dokumentus;
  • dokumentus suskirstyti pagal tipus ir rūšis;
  • suvesti ir saugoti daug papildomos informacijos apie kiekvieną dokumentą;
  • administruoti, kas gali matyti kiekvienos rūšies dokumentus;
  • nurodyti iki kada dokumentai galioja, kada jie suarchyvuojami, archyvo numerį;
  • ataskaitų formuojamus failus (PDF, XLS ar kitame formate) iškart kelti į DVS operacijas;
  • elektroniniu paštu (per MIcrosoft Outlook pašto programą) atsiųstus dokumentus automatiškai kelti į DVS operacijas.
 • DVS modulis užtikrina dokumentų saugumą ir palengvina jų suradimą.

i.SAF-T duomenų rinkmenos formavimas, teikimas VMI:

 • Mokestinis sąskaitų planas susiejamas su įmonės sąskaitų planu;
 • Suvedama reikalinga informacija apie akcininkus;
 • Galima formuoti visą i.SAF-T informaciją arba dalimis pagal operacijų tipus;
 • Galima užsiduoti tikrinimo, finansinį skaidymo laikotarpius;
 • Turint daug informacijos, formuojamos kelios rinkmenos;
 • Suformuotos rinkmenos teikiamos į VMI.

Plačiau skaitykite: čia

Rivile BDAR modulis jau su pavyzdiniais duomenimis. Jis leis Jums apskaityti ir valdyti naujausią su asmens duomenimis susijusią informaciją.

BDAR modulis apima:

 • Duomenų tvarkymo veiklos registrą:
  • duomenų tvarkymo tikslas (duomenų subjektas);
  • tvarkomų asmens duomenų tipai ir rūšys;
  • jų tvarkymo teisinis pagrindas;
  • asmens duomenų saugyklos;
  • prieiga prie asmens duomenų.
 • Užklausų fiksavimą ir užklausai reikalingų duomenų atrinkimą;
 • Sutikimų naudoti ir saugoti asmens duomenis fiksavimą;
 • Asmens duomenų saugumo pažeidimų fiksavimą;
 • BDAR veiklos registro formavimą.

Asmens duomenų valdymas – didelis konkurencinis pranašumas, kuris tuo pačiu apsaugo nuo sankcijų. Skiriama bauda gali siekti iki 2-4 % ankstesnių finansinių metų bendros apyvartos arba 10 –20 mln. Eur.

Iš esmės atnaujintos Rivile GAMA versijos „+DI“ su integraliu Prognozavimas+DI moduliu leidžia prognozuoti laike kintančius dydžius: pardavimus, atsargas arba bet kokius kitus iš išorės importuotus duomenis. Šiuo tikslu galima naudoti mūsų parengtus pavyzdinius modelius arba kurti savo.

Prognozavimas+DI modulis taip pat leidžia susikurti automatinį visų tipų užsakymų generavimą. Užsakymai gali būti generuojami naudojant bet kokius pasirinktus parametrus ir duomenis, tame tarpe individualiai susikurtas prognozes. Galima kurti savo formules, atlikti bet kokios rūšies skaičiavimus, naudoti universaliai.

Modulį suteikiame kaip integralią Rivile GAMA sistemos dalį. Naudoti gali visi, turintys galiojančią versijų prieigą.

Rivile turi integracijas su įvairiomis sistemomis. Rodyti sąrašą

Buhalterinė programa Rivile GAMA yra daugiavartotojiška sistema, tenkinanti įvairaus dydžio kompanijų reikalavimus. Mūsų apskaitos ir verslo valdymo sistema turi modulinę struktūrą, todėl klientas gali įsigyti tik tuos modulius, kurie jam reikalingi ir tik tiek, kiek jų reikia.

Papildomi funkcionalumai prie
Rivile GAMA sistemos

Dažnai užduodami klausimai

Nuomojant programą, mokamas mėnesinis nuomos mokestis, ir klientai visada nemokamai prieina prie programos naujausių versijų. Programa nuomojama paketais, o ne atskirais moduliais. Nutraukus nuomos sutartį, duomenų bazės tampa nebeprieinamos.

Tuo tarpu įsigijimo atveju už licenciją mokami vienkartiniai įsigijimo mokesčiai. Įsigyti galima tiek pavienius modulius, tiek paketus. Klientas įsigyja licenciją ir tuo metu esančią naujausią programos versiją. Nutarus nebesinaudoti programa, klientui lieka programos versija su licencija ir duomenų bazė lieka pas klientą.

Tinklinė versija yra skirta daugiau nei 1 darbo vietai (sistemoje gali dirbti daugiau nei 1 vartotojas tuo pačiu metu). Tuo tarpu netinklinė versija skirta 1 vartotojui (prie sistemos gali prisijungti ir dirbti tik vienas vartotojas). Netinklinę versiją galima pakeisti į tinklinę, jei yra poreikis plėsti licenciją.

Rivile GAMA buhalterinę programą galime įdiegti tiek į kliento nurodytą serverį/kompiuterį, tiek į serverinį debesį. Pati Rivile nesuteikia serverių bei debesijos nuomos paslaugų, tačiau Rivile rekomenduoja populiariausius serverių debesijos tiekėjus, todėl debesijos tiekėją klientas gali pasirinkti savo nuožiūra.

Rivile GAMA buhalterinė programa yra skirta Windows OS, tačiau ją galima paleisti ir per Apple OS, naudojant Windows emuliatorių.

Programa įdiegiama į kliento nurodytą infrastruktūrą per artimiausias 1-2 d. d. nuo sutarties pasirašymo klientui patogiu laiku.

Taip, yra Rivile gidas su nuodugnia instrukcija, operacijų atlikimo pavydžiais, video pamokomis ir testais.

Bendruoju paštu rivile@rivile.lt reikia parašyti iš kokios įmonės kreipiatės ir nurodyti rekvizitus įmonės, kurią norite prisidėti. El. paštu gausite registracinį kodą, kurį panaudojant reikės įmonę aprašyti programoje.

Rekomenduojami techniniai parametrai:

 

Taip, Rivile GAMA yra labai lanksti ir draugiška integracijoms su išorinėmis sistemomis, todėl sistema lengvai integruojama per „Web Servisus” (API REST metodu) su trečiųjų šalių sistemomis.

Taip, tačiau sistema nuolatos tobulinama ir vystoma jau daugiau kaip dvidešimt metų ir turi daugybę funkcionalumų skirtų įvairiems verslams ir procesams. Taip pat programa atvira todėl yra lengvai modifikuojama bei pritaikoma specifiniams klientų poreikiams. Individualus pritaikymas vykdomas pagal atskirą aptarnavimo sutartį.

Įsigydami programą, prie savo licencijos galėsite pridėti savo kitų įmonių bazes. Ši paslauga yra nemokama, jeigu naujų bazių kiekis neviršija 10-ties įmonių ir tos bazės dar nėra registruotos Rivile sistemoje.

Taip, jei senojoje apskaitos sistemoje yra galimybė išeksportuoti duomenis į struktūrinį skaitmeninį formatą pvz.: excel arba csv failą. Tuomet duomenis ganėtinai lengvai bus galima importuoti ir į Rivile GAMA programą. Duomenų migravimas atliekamas pagal atskirą aptarnavimo sutartį.

Atsiliepimai

Svetlana Astanina

Vyr. buhalterės pavaduotoja
Sausio 20, 2024

Esu daugiametė UAB “Rivilė” klientė. Labai patogi programa, aiški, turi daug galimybių, įvairių ataskaitų, funkcijų. Dirbti lengva ir malonu. Šaunus kolektyvas, visada jūsų darbuotojai maloniai bendrauja, aiškina ir padeda. Visos problemos sprendžiamos operatyviai.

Liuda Grigentienė

VšĮ „VUL santaros klinikos“
Balandžio 21, 2022

Esame kartu su UAB “Rivilė” nuo 2001 metų. Per ilgus darbo metus tobulėjome ir keitėmės kartu, besikeičiant apskaitos principams, mokesčiams, išeinant litui. Visus tuos metus mes buhalteriai džiaugėmės, kad turime puikią programą, aukščiausios kvalifikacijos aptarnaujančią specialistę Virgiliją. Lanksti programa, daug galimybių, nuolat tobulėjanti programa. Rekomendavome daugeliui įstaigų, kurie domėjosi apskaitos programomis. Rekomenduojame ir dabar, nes programa patogi darbui, paprasta, aiški ir tiksli.

Irena Babachina

Vyr. Buhalterė
Vasario 14, 2022

Prieš daug metų teko gerai paanalizuoti kokią buhalterinę programą pasirinkti. Ir iš daugelio siūlomų programų pasirinkome Rivile GAMA… ir neapsirikom.. Esam gamybinė-prekybinė įmonė, dirbam su visais programos moduliais, kas labai palengvina buhalterio darbą.

Mindaugas Kapleris

UAB „Ligranta“
Gruodžio 8, 2021

Tai puiki ne tik buhalterinė, bet ir verslo valdymo programa. Labai didelės galimybės pritaikyti programą savo reikmėms, tiek vadovams, tiek ir vadybai. Programa pastoviai naujinama ir tobulinama. Visada įsiklausoma į klientų pageidavimus ir norus. Puikus, nuoširdus ir paslaugus kolektyvas. Ačiū Jums.

Inga Bartkevičiūtė

UAB „Dangera“
Lapkričio 19, 2021

Atsiliepimai apie programą ir darbuotojus tik patys geriausi. Daug metų naudojame Rivile GAMA programą. Pati programa lengvai įsisavinama, jei kyla klausimų, jie greitai išspendžiami. Galima greitai pasikonsultuoti telefonu arba specialistai juos išsprendžia nuotoliniu būdu. Esame patenkinti Jūsų darbuotojos Kristinos darbu. Į visus … klausimus, prašymus dėl papildomų ataskaitų gauname išsamią informaciją. Vertiname Kristinos visapusišką pagalbą ir profesionalumą, kas labai pagerina ir pagreitina mūsų darbą.

Išbandykite apskaitos programą
nemokamai, įsigykite arba nuomokitės

Išbandykite, įsitikinkite stabilumu, pasikonsultuokite kaip geriau pritaikyti sistemą jūsų verslui

Registruotis