Sistemų naudojimo sąlygos (rivile erp platformos produktai)

1. SĄVOKOS

1.1. Naudotojas arba Galutinis Naudotojas (angl. End user) – fizinis asmuo, kuris naudoja Sistemas. Naudotojas gali pats užsiregistruoti naudoti Sistemas, gali būti pakviestas kito Naudotojo, gali būti administruojamas vieno ar daugiau Sistemų Organizacijų Valdytojų, dirbti vienoje ar daugiau Sistemose sukurtų Organizacijų. Užsiregistravęs Naudotojas, kuris sukūrė Organizaciją Sistemose ir dar neįvardino Sistemų Organizacijos Valdytojo, pats prisiima visas Sistemų Organizacijos Valdytojo teises ir atsakomybes. Naudotojui taikomos šios sąlygos pilna apimtimi, išskyrus aiškiai identifikuojamas vietas, kurios yra skirtos tik Sistemų Organizacijos Valdytojui. Kai nėra nurodyta kitaip, sąvoka Naudotojas visada apima sąvoką Antrinis naudotojas.

1.2. Antrinis Naudotojas (angl. Secondary user) – asmuo, kuriam Naudotojas suteikia teisę naudoti Sistemą savo vardu, pavyzdžiui B2B portalas.

1.3. Robotinis Naudotojas – programinis agentas, kuris naudoja Sistemas. Robotinis Naudotojas gali naudoti Sistemas tik su Mūsų leidimu ir atskira vardine licencija.

1.4. Sistemų Organizacijos Valdytojas (SOV, angl. Systems Organization Manager). Sistemų Organizacijos Valdytojas yra fizinis ar juridinis asmuo, įvardintas kaip Sistemose sukurtos Organizacijos valdytojas. Kai Naudotojas įvardina Sistemų Organizacijos Valdytoją ar asmuo paprašo Mūsų ar Mūsų Atstovo įvardinti Sistemų Organizacijos Valdytoją, tas Naudotojas ar asmuo garantuoja, kad turi tokią teisę įpareigoti Sistemų Organizacijos Valdytoją, yra perskaitęs ir pilnai sutinka su šiomis sąlygomis, sudaro Sutartį Sistemų Organizacijos Valdytojo vardu. Jei nustatoma, kad Naudotojas ar asmuo neturėjo teisės įpareigoti Sistemų Organizacijos Valdytojo, jis asmeniškai prisiima visas Sistemų Organizacijos Valdytojo teises ir atsakomybes. Sistemų Organizacijos Valdytojui taikomos šios sąlygos pilna apimtimi. Ši sąvoka nėra vartojama įvardinti juridinio asmens savininko (akcininko).

1.5. Klientas – vienos ar daugiau Sistemų Organizacijų Valdytojas.

1.6. Administratorius – Naudotojas, kuriam Sistemų Organizacijos Valdytojas suteikė teisę administruoti kitus Naudotojus ir atlikti daugybę kitų administravimo funkcijų Sistemų Organizacijos Valdytojo vardu. Kai Sistemų Organizacijos Valdytojas sudaro Sutartį (įgyja teisę naudoti Sistemas) per Atstovą, jis gali Atstovui suteikti Administratoriaus rolę, tačiau vis tiek traktuojama, kad visus veiksmus atliko Sistemų Organizacijos Valdytojas.

1.7. Sistemos Organizacija (arba tiesiog Organizacija) – tai Naudotojo sukurtas struktūrinis vienetas, kuriam apskaitomas Naudotojo naudojamas Sistemų ir susijusių paslaugų kiekis. Organizacijoje yra kuriami apskaitomi vienetai (fiziniai, juridiniai asmenys). Naudotojas gali turėti daug Organizacijų. Viena Organizacija priklauso tik vienam Naudotojui.

1.8. Rivile – tai prekinis ženklas, kuris priklauso UAB „Rivilė“. Ši sąvoka gali būti tapatinama ir turi būti suprantama kaip UAB „Rivilė“ arba bet kuri kita UAB „Rivilė“ įmonių grupės įmonė.

1.9. Sistemų Paslaugos – visi Mūsų produktai kartu su visomis Mūsų paslaugomis ir svetainėmis.

1.10. Dokumentacija (angl. Documentation) – su Sistemų naudojimu susijusi dokumentacija, taip pat su Sistemų naudojimu susiję vaizdai, garsai, pamokos, testai.

1.11. Sąlygos – šios Sistemų naudojimo sąlygos.

2.TAIKYMO OBJEKTAS: DEBESŲ PRODUKTAI IR LICENCIJUOJAMI PRODUKTAI

2.1. Taikymo objektas. Šios sąlygos galioja tiek debesų kompiuterijos pagrindu suteikiamoms naudotis Sistemoms, tiek ir Jūsų infrastruktūroje diegiamiems licencijuojamiems produktams. Debesų kompiuterijos produktai suteikiami naudoti, o licencijuojamiems produktams suteikiama neišskirtinė, nesublicencijuojama, neperduodama licencija naudoti jų kopiją.

3. TEISĖS NAUDOTI (LICENCIJOS) TIPAS

3.1. Vardinė teisė naudotis (licencija). Visais atvejais sudarant Sutartis suteikiamas Sutartimi apibrėžtas kiekis vardinių teisių (licencijų) naudotis Sistemomis. Tik tas konkretus Naudotojas, kuriam suteikta teisė naudotis (licencija) gali naudotis Sistemomis. Suteikta teisė / licencija konkrečiam asmeniui negali būti perduodama kitam asmeniui, t. y. Asmuo negali jungtis prie Sistemų kito asmens vardu. Robotinio naudotojo atveju kiekvienas kiekvienam tokiam naudotojui reikalinga atskira teisės naudotis paskyra (lifcencija).

3.2. Naudotojo identifikaciniai duomenys (angl. Credentials). Turite reikalauti, kad visi Jūsų vardu Sistemomis besinaudojantys Naudotojai savo Sistemų vartotojų ID ir slaptažodžius laikytų griežtai konfidencialiais ir nesidalytų tokia informacija su jokiu neįgaliotu asmeniu. Naudotojo ID suteikiami konkretiems, įvardytiems asmenims ir negali būti bendrinami. Jūs esate atsakingi už visus veiksmus, atliktus naudojant Jūsų vardu Sistemomis besinaudojančių Naudotojų paskyras ir slaptažodžius, ir privalote nedelsdami pranešti Mums apie bet kokį neteisėtą naudojimą, apie kurį sužinote.

3.3. Slaptažodžiai. Jūs atsakingas už gautų raktų ir / ar slaptažodžių apsaugą, savalaikį keitimą, visas pasekmes jiems nutekėjus. Aiškumo tikslu pažymima, kad neteisėtai atskleisti ar nutekėję raktai ir slaptažodžiai sudaro galimybę prieiti prie Sistemose saugomų duomenų ir juos keisti.

4. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

4.1. Mūsų nuosavybė. Mums priklauso visos intelektinės nuosavybės teisės į Sistemas bei Jums pateiktą Dokumentaciją, nebent būtų nurodyta kitaip, išskyrus trečiųjų šalių produktus, kurie yra inkorporuoti į Sistemas ar Dokumentaciją. Jūs neturite teisės kopijuoti, platinti, modifikuoti ar kurti išvestinius kūrinius iš bet kokio Mūsų turinio ir naudoti Mūsų Sistemų ar Produktų (įskaitant juose esantį turinį ar jų dalis) jokiu būdu, išskyrus atvejus, kur Mes aiškiai leidžiame.

4.2. Atsiliepimai. Tuo atveju, jeigu Jūs Mums pateikiate atsiliepimus apie Sistemas ar Produktus, Mes pasiliekame teisę šiuos atsiliepimus naudoti savo nuožiūra be apribojimų.

5. SISTEMŲ ADMINISTRAVIMAS

5.1. Administratoriai. Sistemose ar kitais būdais Jūs galite įvardinti Naudotojus kaip Administratorius, kurie turės svarbias teises ir įrankius, susijusius su Jūsų naudojamomis Sistemomis ir galutinių Naudotojų paskyromis. Tai gali apimti Užsakymų pateikimą arba Programėlių įgalinimą (įskaitant tuos, už kuriuos gali būti imami mokesčiai); galutinių Naudotojų paskyrų kūrimą, panaikinimą, stebėjimą ar keitimą, galutinio Naudotojo teisių nustatymą; galutinių Naudotojų ar kitų asmenų prieigos prie Jūsų duomenų valdymą. Administratoriai taip pat gali perimti paskyrų, anksčiau užregistruotų naudojant Jūsų domenui priklausantį el. pašto adresą, valdymą. Esate atsakingi už tai, kam leidžiate tapti Administratoriais, ir už visus veiksmus, kuriuos jie daro, įskaitant aukščiau aprašytus veiksmus. Taip pat Administratoriams taikomos visos sąlygos ir atsakomybės taikomos galutiniams Naudotojams. Mes nesame atsakingi už Sistemų administravimą ar vidinį valdymą už Jus.

5.2. Atstovas kaip administratorius. Jei įgyjate teisę naudotis Sistemomis ir užsakote Paslaugas per Atstovą, turite teisę įgalinti Atstovą būti Administratoriumi (sutartyje su Atstovu apibrėžtai apimčiai). Santykyje tarp Jūsų ir Mūsų tik Jūs esate atsakingi už bet kokią Atstovo prieigą prie Jūsų ar kitų Jūsų vardu Sistemomis besinaudojančių galutinių Naudotojų paskyrų.

5.3. Galutinio naudotojo sutikimas. Jūs atskleisite visas sąlygas ir gausite visus reikiamus galutinių Naudotojų ir antrinių Naudotojų sutikimus, kad galėtumėte: (i) Administratoriai galėtų turėti šiose sąlygose ir privatumo politikoje aprašytą prieigą; ir (ii) „Rivile“ galėtų teikti Sistemas Administratoriams ir galutiniams Naudotojus. Tokių sutikimų įrodymus pateiksite Mums jei tokių paprašysime.

5.4. Atsakomybė už galutinius Naudotojus. Mūsų Sistemose yra įvairūs būdai užsiregistruoti ir tapti galutiniu ar antriniu Naudotoju. Jūs esate pilnai atsakingi už kiekvienos naudojamos Sistemos nustatymus ir jų valdymą bei kam leidžiate tapti galutiniu Naudotoju (ir Antriniu Naudotoju). Mes įsipareigojame leisti naudotis Sistema tik tiems galutiniams Naudotojams, už kuriuos Jūs sumokėjote taikomus mokesčius.. Jūs esate atsakingi už tai, kad visi galutiniai Naudotojai, besinaudojantys Sistemomis Jūsų vardu, laikytųsi šių sąlygų, įskaitant bet kokius su mokėjimais susijusius įsipareigojimus. Aiškumo tikslu pažymima, kad Jūs esate pilnai atsakingi už visų Jūsų vardu Sistemomis besinaudojančių galutinių Naudotojų veikas, įskaitant jų pateikiamus Užsakymus, ir Naudotojų veiksmus su Jūsų duomenimis, net jei tie galutiniai Naudotojai nėra iš Jūsų įmonės ar domeno. Mes galime pateikti Sutartį su naudojimo sąlygomis galutiniams Naudotojams kai vyksta registracija ar paskyros kūrimas. Jei Mūsų Sistemų Naudotojų tapatybei valdyti naudojate bendrąją autentifikaciją (SSO) taip, kad galutiniai Naudotojai apeis naudojimo sąlygų pranešimą, esate atsakingi už Sutarties ir joje esančių naudojimo sąlygų pristatymą galutiniams Naudotojams ir už bet kokią žalą, atsiradusią dėl to, kad to nepadarėte. Tai reiškia, kad Jūs esate pilnai atsakingas už visus savo Naudotojus (įskaitant Antrinius Naudotojus), tai yra jų veiksmus ar neveikimą, jų veiksmų / neveikimo poveikį bei pasekmes, jų veiksmų / neveikimo pasekmėje sukeltos žalos atlyginimą Rivile, Atstovui ar trečiosioms šalims.

5.5. Atnaujinimas. Mūsų Sistemos yra nuolat atnaujinamos.

5.6. Domeno vardo nuosavybė. Jei Jums reikia nurodyti domeną, kad galėtumėte naudoti Sistemas arba tam tikras Sistemų funkcijas, Mes turime teisę patikrinti, ar Jums priklauso tas domenas ir / arba ar Jūs turite teisę jį valdyti. Jei jums nepriklauso arba jūs nekontroliuojate nurodyto domeno, Mes turime teisę apriboti Jums prieigą prie Sistemų ar Sistemų funkcijų.

6. KAS ĮTRAUKTA Į SISTEMŲ NAUDOJIMĄ, KAS YRA RIBOJAMA

6.1. Prieiga prie Sistemų. Per Jūsų įgytą teisės naudotis Sistemomis laikotarpį, turite teisę pasiekti ir naudoti Sistemas savo verslo tikslais arba asmeniniam naudojimui, laikydamiesi šių Sąlygų. Tai apima ir Jūsų teisę atsisiųsti ir naudoti kliento programinę įrangą. Jums suteiktos teisės yra neišimtinės, nesublicencijuojamos ir neperleidžiamos.

6.2. Apribojimai. Išskyrus atvejus, kai šiose Sąlygose aiškiai leidžiama kitaip, Jums draudžiama: (a) atgaminti, modifikuoti, pritaikyti ir kurti išvestinių Sistemų kūrinius; (b) nuomoti, platinti, parduoti, sublicencijuoti, perduoti arba suteikti prieigą prie Sistemų trečiajai šaliai; (c) naudoti Sistemas bet kurios trečiosios šalies naudai, išskyrus nurodytas ir leidžiamas Sistemose; (d) įtraukti bet kokias Sistemas į produktą ar paslaugą, kurią teikiate trečiajai šaliai; (e) trukdyti ar kitaip apeiti Sistemų mechanizmus, skirtus riboti Jūsų Sistemų naudojimą; (f) perdaryti, išardyti, dekompiliuoti, išversti ar kitaip siekti gauti ar išvesti pirminį kodą, pagrindinius Sistemų veikimo principus, algoritmus, bylų formatus ar neviešas API bet kurioje Sistemų dalyje; (g) pašalinti ar užmaskuoti bet kokius nuosavybės ar kitus pranešimus, esančius bet kurioje Sistemoje; h) naudoti Sistemas tim tam, kad suprasti kaip jos veikia arba konkuruojantiems produktams kurti; (i) viešai skleisti informaciją apie Sistemų veikimo principus; arba (j) skatinti ar padėti bet kuriai trečiajai šaliai atlikti bet kurį iš įvardintų šiame punkte veiksmų.

6.3. Sąsajos su kitais būsimais funkcionalumais. Aiškumo tikslu pažymima, kad Jūsų pasirinktos Sistemos (teises į kurias jūs įgyjate) ir Paslaugos (kurias jūs užsisakote) yra įgyjamos / užsakomos atskirai nuo bet kokių kitų Mūsų Produktų ar Paslaugų..

7. KAI PIRKIMAS VYKDOMAS PER ATSTOVĄ

7.1. Užsakymai per Atstovą. Kai Jūsų Užsakymai yra teikiami per Atstovą, jis atsakingas už jų tikslumą. Rivile visada vadovaujasi savo disponuojamais duomenimis.

7.2. Sąskaitos ir mokėjimai per Atstovą. Jūs gaunate sąskaitas ir atliekate mokėjimus kaip yra sutarta tarp Jūsų ir Atstovo. Atstovas gauna sąskaitas už Jus iš Rivile ir atlieka mokėjimus Rivile. Rivile turi teisę sustabdyti Jūsų prieigą prie Sistemų jei negavo atitinkamo apmokėjimo iš Atstovo.

7.3. Atstovo įgaliojimą keisti šią Sutartį ir šias Sąlygas. Atstovas nėra įgaliotas keisti šiose Sąlygose pasakyto, prisiimti papildomus įsipareigojimus Rivile vardu, o jei taip atsitinka, tai Rivile nėra saistoma jokiais įsipareigojimais kylančiais iš tokių veiksmų.

8. MŪSŲ SAUGOS IR DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

8.1. Saugumas ir sertifikatai. Mes įgyvendiname ir palaikome fizines, technines ir administracines saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų duomenis nuo neteisėtos prieigos, sunaikinimo, naudojimo, modifikavimo ar atskleidimo. Taip pat galime vykdyti atitikties programą, apimančią nepriklausomus trečiųjų šalių auditus ir sertifikavimą.

8.2. Privatumas. Mes renkame tam tikrus duomenis ir informaciją apie Jus ir Jūsų vardu dirbančius su Sistemomis galutinius naudotojus, susijusius su Jūsų ir Jūsų galutinių Naudotojų naudojamomis Sistemomis ir kitaip susijusius su šiomis Sąlygomis. Mes renkame ir naudojame tokius duomenis ir informaciją pagal Mūsų privatumo politikoje įvardintą tvarką.

8.3. Sistemų naudojimo analizavimas. Mes visada siekiame tobulinti Sistemas. Norėdami tai padaryti, naudojame analizės metodus, kad geriau suprastume, kaip naudojamos mūsų Sistemos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šiuos metodus ir renkamų duomenų tipą, perskaitykite mūsų Privatumo politiką.

9. JŪSŲ DUOMENŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS

9.1. Jūsų duomenų nuosavybė. Aiškumo tikslu pažymima, kad nuosavybės teisės į Sistemose įvestus / įkeltus Jūsų duomenis priklauso jums. Mes, vadovaudamiesi šiomis Sąlygomis ir tik tiek, kiek būtina Sistemoms ir Paslaugoms Jums teikti, pasiekiame, naudojame, apdorojame, kopijuojame, platiname, eksportuojame ir rodome Jūsų duomenis. Mes modifikuojame ir kuriame išvestinius kūrinius iš Jūsų duomenų kiek to reikia atlikti duomenų performatavimui, kad jie būtų rodomi ir tinkami naudojimui Sistemose. Taip pat aiškumo tikslu pažymima, kad norint Mums atsakyti į Jūsų pagalbos ir palaikymo užklausas, Mums gali būti reikalinga prieiga prie Jūsų į Sistemas įvestų duomenų bei Naudotojų paskyrų.

9.2. Jūsų duomenų atitikties įsipareigojimai. Jūs ir Jūsų vardu Sistemomis besinaudojantys galutiniai Naudotojai privalo visada laikytis Sutarties ir joje nurodytų visų sąlygų, ir visų Jums taikomų įstatymų. Pradėdami naudotis ir viso Sistemų naudojimo metu Jūs privalote užtikrinti, kad: (i) Jūs turite visas būtinas teises, leidimus pateikti visus disponuojamus duomenis į Sistemas ir suteikti teises, kurios Mums suteiktos pagal šias Sąlygas, ir (ii) Jūsų duomenys ir jų pateikimas bei naudojimas taip, kaip leidžiate pagal šias Sąlygas, nepažeis (1) jokių įstatymų, (2) jokios trečiosios šalies intelektinės nuosavybės, privatumo, viešumo ar kitų teisių arba (3) bet kokios Jūsų ar trečiosios šalies politikos ar sąlygų, reglamentuojančių tokių duomenų naudojimą. Išskyrus Mūsų aiškius įsipareigojimus, Mes neprisiimame jokios atsakomybės už Jūsų duomenis, o tik Jūs esate atsakingi už savo duomenis ir jų pateikimo bei naudojimo Sistemose pasekmes.

9.3. Nevieša asmeninė informacija. Jūs privalote nekelti į Sistemas (arba nenaudoti Sistemų rinkti) jokios ne viešo pobūdžio asmeninės informacijos, nebent jos tvarkymui jūs turite teisinį pagrindą.

9.4. Jūsų įkeltų į Sistemas duomenų naudojimo sustabdymas ir jų pašalinimas iš Sistemų. Mes neįsipareigojame stebėti jokio į Sistemas įkeliamo turinio. Nepaisant to, jei manome, kad tokie veiksmai yra būtini dėl to, kad pažeidėte šias Sąlygas, įskaitant Mūsų privatumo politiką, arba atsakydami į gautas užklausas panaikinti duomenis dėl autorių teisių ir prekių ženklų pažeidimo, galime (1) pašalinti Jūsų duomenis iš Sistemų arba (2) sustabdyti Jūsų prieigą prie Sistemų. Mes dėsime pagrįstas pastangas, kad iš anksto praneštume Jums apie tokį numatomą pašalinimą ir / ar naudojimo sustabdymą, jei tai bus įmanoma, tačiau jei nustatysime, kad Jūsų veiksmai kelia pavojų Sistemų ar kitų Naudotojų darbui, galime nedelsdami be įspėjimo sustabdyti Jūsų prieigą arba pašalinti Jūsų duomenis. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už Jūsų duomenų pašalinimą ar ištrynimą iš bet kurios Sistemos arba prieigos prie Sistemos sustabdymą įvykdytus šiame punkte nurodytomis aplinkybėmis

9.5. Atjungimas ir sustabdymas. Mes turime teisę laikinai užblokuoti Jūsų paskyrą arba atjungti Jums prieigą prie Sistemų, jei Jūs atliekate neįprastą veiklą, kuri kenkia ar gali pakenkti Sistemų saugumui ar veikimui. Mes naudosime šią priemonę tik tada, kai pamatysime, kad ji yra neišvengiamai būtina ir, kartu, Mes stengsimės susisiekti su Jumis ir išsiaiškinti tokios Jūsų veikos aplinkybes.

10. TREČIOS ŠALIES PRODUKTAI

10.1. Trečiųjų šalių produktai. Jūs (įskaitant jūsų Galutinius Naudotojus) galite pasirinkti naudoti arba įsigyti kitų trečiųjų šalių produktų ar paslaugų, susijusių su Sistemomis, įskaitant Trečiųjų šalių programas arba diegimo, tinkinimo, mokymo ar kitas paslaugas. Bet kokių trečiųjų šalių produktų ar paslaugų gavimas ar naudojimas (ir trečiųjų šalių naudojimasis bet kokiais Jūsų duomenimis) yra atskiro susitarimo tarp Jūsų ir trečiosios šalies teikėjo objektas. Jei įgalinsite arba naudosite trečiųjų šalių produktus ar paslaugas Sistemose (įskaitant Trečiųjų šalių programėles mūsų programėlių „Rivile Marketplace“), leisime trečiųjų šalių teikėjams pasiekti ar naudoti Jūsų duomenis, kai to reikia jų produktų ir paslaugų sąveikai su Sistemomis. Tai gali apimti jūsų duomenų perdavimą, keitimą ar ištrynimą arba Jūsų duomenų saugojimą Sistemose, priklausančiose trečiųjų šalių teikėjams ar kitoms trečiosioms šalims. Bet kuriam trečiosios šalies teikėjui, naudojančiam Jūsų duomenis, taikoma sutartis ar kiti susitarimai tarp Jūsų ir tokio trečiosios šalies teikėjo. Mes neatsakome už jokią trečiųjų šalių teikėjų ar jų produktų, ar paslaugų prieigą prie Jūsų duomenų ar jų naudojimą, taip pat už bet kurio trečiosios šalies teikėjo ar jo produktų, ar paslaugų saugumo ar privatumo praktiką. Tik Jūs esate atsakingi už savo sprendimą leisti bet kuriam trečiosios šalies teikėjui ar trečiosios šalies produktui ar paslaugai naudoti Jūsų duomenis. Jūs esate atsakingi už tai, kad atidžiai sudarytumėt sutartį (ar priimtumėt trečiųjų šalių jums taikomas sąlygas) tarp Jūsų ir trečiosios šalies teikėjo. MES NENEŠAME IR NEPRISIIMAME JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIUS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTUS AR PASLAUGAS (PALAIKYMĄ, PRIEINAMUMĄ, SAUGUMĄ AR KITAIP) ARBA UŽ TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJŲ AR PARDAVĖJŲ VEIKSMUS AR NEVEIKIMĄ).

10.2. „Rivile Marketplace“ programos. „Rivile Marketplace“ gali būti pateikta įvairių programų, kurios gali būti naudojamos su Sistemomis. Pačios Rivile programos pagal šias Sąlygas laikomos „Sistemomis“ (nebent „Rivile Marketplace“ nurodome kitaip). Trečiųjų šalių programos nėra laikomos Sistemomis ir jų naudojimui taikomos jų kūrėjų ar teisių į jas turėtojų sąlygos. Galime įgalinti Sistemų sąveiką su Trečiųjų šalių programėlėmis.

11. SISTEMŲ MODIFIKAVIMAS, APTARNAVIMO PASLAUGOS

11.1. Turtinės ir neturtinės aptarnavimo paslaugų rezultatų teisės. Mes išlaikome turtines ir neturtines Mūsų suteiktų aptarnavimo paslaugų rezultatų, įskaitant bet neapsiribojant modifikacijas, teises, Jūs jokių autorių išimtinių teisių pagal į juos neįgyjate, tačiau turite teisę naudotis šiais rezultatais Sutarties galiojimo laikotarpiu be teisės perduoti kitiems, tik sąsajoje su Sistemomis. Šie rezultatai nėra Sistemos ir Sistemos nėra šie rezultatai.

11.2. Turtinės ir neturtinės aptarnavimo paslaugoms reikalingos Jūsų medžiagos teisės. Jūs mums teikiate reikalingą medžiagą, kad Mes suteiktumėme aptarnavimo paslaugas. Jūs išlaikote turtines ir neturtines teises į savo teiktą medžiagą, atskirtą nuo mūsų Sistemų ir mūsų suteiktų aptarnavimo paslaugų. Mes naudosime jūsų medžiagą tik aptarnavimo paslaugų suteikimui. Jūs garantuojate, kad turite visas reikalingas teises teikti Mums medžiagą.

11.3. Aptarnavimui reikalingos informacijos savalaikis teikimas. Jūsų privalote savalaikiai pateikti mums visą reikalingą informaciją palaikymo Jums paslaugų teikimui. Jei jūs vėluojate suteikti reikalingą informaciją, to pasėkoje Mūsų jums su tuo susiję įsipareigojimai ilgės.

11.4. Įsipareigojimas vykdyti aptarnavimo užsakymus. Mes neįsipareigojame vykdyti visų Jūsų aptarnavimo užsakymų, ypač tų, kurie galimi išspręsti naudojant standartinius Sistemų funkcionalumus, gali sutrikdyti dirbti Sistemoms ar jų dalims, veikti klaidingai.

11.5. Darbo valandos. Aptarnavimo paslaugos teikiamos darbo valandomis, nurodytomis Mūsų viešai skelbiamoje komunikacijoje.

11.6. Jūsų modifikavimo teisės. Prieigai prie bet kurios Mūsų API, SDK ar kitų Sistemų taikomos šios Sąlygos arba, jei sudaryta, atskira sutartis. Jūs galite naudoti savo pačių atliktų modifikacijų rezultatus tik savo reikmėms, tačiau neturite teisės perduoti jų jokiems tretiesiems asmenims be Mūsų raštiško sutikimo.

12. BANDOMASIS NAUDOJIMAS, IŠBANDYMAI (ANGL. TRIALS) IR BETA VERSIJOS

12.1. Produktai, kurių naudojimas nėra apmokestinamas. Tam tikras Sistemas (įskaitant kai kurias „Rivile Apps“) galime Jums siūlyti išbandyti nemokamai, įskaitant nemokamas paskyras, bandomąjį naudojimą, išbandymus (angl. Trials) ir Beta versijas tam tikrą laiką arba be iš anksto aprašyto termino, bendrai vadinamus „Nemokamais produktais“. Nemokamų produktų naudojimui taikomos visos papildomos sąlygos, kurias Mes nurodome, ir tai leidžiama tik Mūsų nurodytu teisės naudoti laikotarpiu (arba, jei nenurodyta, kol nemokamas naudojimas nebus sustabdytas). Visos kitų punktų sąlygos, įskaitant apribojimus, taikomos ir Nemokamiems produktams, jei nenurodyta kitaip. Mes galime pakeisti arba nutraukti Jūsų teisę naudoti nemokamus produktus bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties savo nuožiūra, neprisiimdami atsakomybės prieš Jus. Jūs suprantate, kad visos išankstinės ir beta versijos Sistemos bei bet kokios išankstinės ir beta funkcijos įprastai teikiamose Mūsų Sistemose (bendrai vadinamos Beta versijomis), vis dar kuriamos, gali būti neveikiančios arba neišsamios ir jose gali būti daugiau riktų ir netikslumų, nei paprastai tikimasi rasti komerciškai naudojamose sistemose. Mes neprisiimame įsipareigojimo, kad bet kuri Beta versija kada nors bus visuotinai prieinama. Tam tikromis aplinkybėmis pasiliekame teisę imti mokestį suteikiant prieigos teisę prie Beta versijų. Visa informacija apie bet kokių nemokamų produktų (įskaitant Beta versijas) savybes ar veikimą sudaro mūsų konfidencialią informaciją. Mes neprisiimame jokių įsipareigojimų, susijusių su nemokamais produktais, įskaitant bet kokius palaikymo, garantijos ir žalos atlyginimo įsipareigojimus.

13. GARANTIJOS IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

13.1. Jūsų pareiškimas dėl teisių ir įgaliojimų. Jūs pradėdami naudotis Sistemomis ar sudarę atitinkamą sutartį su Mumis pareiškiate ir garantuojate, kad turite visas reikiamas teises ir įgaliojimus naudotis Sistemomis, leisti (jei aktualu) jomis naudotis kitiems asmenims ir įmonėms savo vardu bei įsipareigojate besąlygiškai laikytis šiose Sąlygose įvardintų įpareigojimų.

13.2. Mūsų garantijos. Garantuojame Jums, kad dėsime pastangas, kad užkirstume kelią virusų, Trojos arklių ar panašios kenksmingos medžiagos patekimui į Sistemas (tačiau nesame atsakingi už žalingą medžiagą, kuri į Sistemas pateks per Jus ar Jūsų vardu su Sistemomis dirbančiomis trečiosiomis šalimis).

13.3. Garantijos dėl veikimo. Mes dėsime pastangas, kad ištaisytume praneštus Sistemų veikimo sutrikimus. Jei nustatysime, kad juos pašalinti yra neįmanoma, Jūs turite teisę atsisakyti nuo Sistemų naudojimo. Tokiu atveju Jums bus grąžinti visi mokesčiai, kuriuos iš anksto sumokėjote už naudojimąsi Sistema už nutrauktą Sistemos naudojimo laikotarpį. Šiuos įsipareigojimus prisiimame su sąlyga, kad: (i) informuosite Mus per trisdešimt (30) dienų nuo tos dienos, kai pirmą kartą pastebėjote sutrikimą, (ii) sutrikimą sukėlė ne Sistemų netinkamas naudojimas, neteisėti pakeitimai ar trečiųjų šalių produktai, programinė įranga, paslaugos ar įranga, arba (iii) sutrikimai nėra susiję su Nemokamų produktų naudojimu.

13.4. GARANTIJOS RIBOJIMAS. IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI ŠIAME SKYRIUJE AIŠKIAI NURODYTA KITAIP, VISOS SISTEMOS, PALAIKYMAS IR PAPILDOMOS PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“, IR MES BEI MŪSŲ VARDU PASLAUGAS TEIKIANTYS TIEKĖJAI ATSISAKOME BET KOKIŲ GARANTIJŲ IR BET KOKIO POBŪDŽIO PAREIŠKIMŲ, ĮSKAITANT BET KOKIĄ GARANTIJĄ DĖL TINKAMO VEIKIMO, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, FUNKCIONALUMO, KURIE IŠREIKŠTI, NUMANOMI AR ĮSTATYMIŠKAI NUSTATYTI. NEAPRIBODAMI SAVO AIŠKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ŠIOSE SĄLYGOSE, MES NEGARANTUOJAME, KAD JŪSŲ NAUDOJIMASIS SISTEMOMIS BUS NEPERTRAUKIAMAS AR BE RIKTŲ (KLAIDŲ), KAD MES PERŽIŪRĖSIME JŪSŲ DUOMENŲ TIKSLUMĄ ARBA KAD MES IŠSAUGOSIME AR TVARKYSIME JŪSŲ DUOMENIS BE NETIKSLUMŲ. JŪS SUPRANTATE, KAD SISTEMŲ NAUDOJIMAS BŪTINAI APIMA JŪSŲ DUOMENŲ PERDAVIMĄ TINKLAIS, KURIE MUMS NEPRIKLAUSO, KURIŲ MES NEVALDOME IR NEKONTROLIUOJAME, IR MES NEATSAKOME UŽ JOKIUS JŪSŲ PRARASTUS, PAKEISTUS, PERIMTUS AR SAUGOMUS TOKIUOSE TINKLUOSE DUOMENIS. MES NEGALIME GARANTUOTI, KAD MŪSŲ SAUGUMO PROCEDŪROS BUS NEPRIEKAIŠTINGAI VEIKIANČIOS, KAD JŪSŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS VISADA BUS ABSOLIUČIAI SAUGUS ARBA KAD NEĮGALIOTOS TREČIOSIOS ŠALYS NIEKADA NEGALĖS ĮVEIKTI MŪSŲ AR MŪSŲ VARDU PASLAUGAS TEIKIANČIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ SAUGUMO PRIEMONIŲ. MES NEBŪSIME ATSAKINGI UŽ VĖLAVIMUS, TRIKDŽIUS, PASLAUGŲ TEIKIMO SUTRIKIMUS AR KITAS PROBLEMAS, SUSIJUSIAS SU INTERNETO IR ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ AR KITŲ SISTEMŲ, KURIŲ MES NEGALIME PAGRĮSTAI KONTROLIUOTI, NAUDOJIMU.

13.5. Riktai (klaidos). Sistemų sutrikimai laikomi riktais tik tuo atveju, kai Jūs galite jas atkartoti arba pateikti išsamią jų pasireiškimo fakto dokumentaciją ir pranešate per 14 dienų nuo to momento kai pastebėjote ar turėjote pastebėti riktą (klaidą), kad Mes galėtume juos atkartoti arba suprasti jų esmę. Sutarties su Jumis galiojimo laikotarpiu Mes įsipareigojame dėti visas pagrįstas pastangas, kad ištaisyti bet kokį Sistemų riktą, apie kurį Jūs mus informavote, tačiau neprisiimame konkrečių įsipareigojimų dėl riktų sprendimų pradžios ar išsprendimo terminų.

14. ŽALOS ATLYGINIMO APRIBOJIMAS

14.1. Atleidimas nuo žalos atlyginimo. NĖ VIENA ŠALIS (AR JOS TIEKĖJAI) NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS, KYLANČIOS IŠ MŪSŲ SUTARTIES AR SUSIJUSIOS SU PRARADIMAIS NAUDOJANT SISTEMAS, PRARASTAIS AR NETIKSLIAIS DUOMENIMIS, PRARASTU PELNU, SAUGUMO MECHANIZMŲ GEDIMU, VERSLO PERTRAUKIMU, VĖLAVIMO IŠLAIDOMIS AR BET KOKIA NETIESIOGINE, SPECIALIA, ATSITIKTINE ŽALA, AR KITŲ NETIESIOGINIŲ NUOSTOLIŲ NET JEI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ BUVO PRANEŠTA IŠ ANKSTO.

14.2. Atsakomybės riba. MŪSŲ ATSAKOMYBĖ, KYLANTI IŠ MŪSŲ SU JUMIS SUDARYTOS SUTARTIES AR SU JA SUSIJUSI, RIBOJAMA IKI SUMOS, KURIĄ JŪS MUMS FAKTIŠKAI SUMOKĖJOTE PAGAL MŪSŲ TARPUSAVYJE SUDARYTĄ SUTARTĮ UŽ SISTEMŲ PRENUMERATĄ PER TRIS (3) PILNAI PRAĖJUSIUS MĖNESIUS ATĖMUS INDIVIDUALAUS VYSTYMO DARBUS JUMS IKI ATITINKAMOS PRETENZIJOS MUMS PATEIKIMO.

14.3. Intelektinės nuosavybės žalos atlyginimas. Mes ginsime Jus nuo bet kokių pretenzijų, kurias Jums pateikė trečioji šalis, tvirtindama, kad Sistemos, naudojamos taip, kaip leidžiama pagal Mūsų Sutartį, pažeidžia bet kokį trečiosios šalies patentą, autorių teises ar prekės ženklą arba pasisavina bet kokią trečiosios šalies komercinę paslaptį, saugomą bet kurioje jurisdikcijoje, kuri yra pasirašiusi Berno konvenciją („Pretenzija“), ir mes atlyginsime Jums žalą ir apsaugosime Jus nuo bet kokios žalos ir išlaidų, kurias galutinai priteisė dėl Pretenzijos teismas arba dėl kurių Mes susitarėme su ieškovu (įskaitant pagrįstus mokesčius advokatams), su sąlyga, kad Mes iš Jūsų gavome: (a) rašytinį pranešimą apie pretenziją laiku (kad galėtume atsakyti laiku be išankstinio pasirengimo); (b) pagrįstą pagalbą ginant ir tiriant Pretenziją, įskaitant Pretenzijos kopijos, visų Jūsų turimų, saugomų ar kontroliuojamų svarbių įrodymų pateikimą Mums ir bendradarbiavimą su įrodymų atskleidimu, bylinėjimusi ir teismo procesu, įskaitant liudytojų, kuriuos samdote ar kontroliuojate, suteikimą liudyti, kad jie galėtų duoti parodymus; ir (c) išimtinę teisę kontroliuoti ir vadovauti Pretenzijos tyrimui, gynybai ir atsiskaitymui (jei taikoma). Jei Jūsų naudojimasis Sistemomis yra (arba, Jūsų nuomone, gali būti) uždraustas teismo sprendimu ar susitarimu, arba jei Mes nustatome, kad tokie veiksmai yra pagrįstai būtini siekiant išvengti materialinės atsakomybės, mes galime savo nuožiūra: (i) suteikti Jums teisę toliau naudoti Sistemas pagal šias Sąlygas; ii) pakeisti į iš esmės funkciniu požiūriu panašią sistemą; arba (iii) nutraukti Jūsų teisę toliau naudotis Sistema ir grąžinti visas iš anksto sumokėtas sumas už nutrauktą teisės naudoti termino dalį. Mūsų aukščiau nurodyti žalos atlyginimo įsipareigojimai netaikomi: (1) jei bendra mokesčių, kuriuos gauname už Jūsų Sistemos prenumeratą dvylikos (12) mėnesių laikotarpiu prieš pat Pretenziją, suma yra mažesnė nei 40 000 EUR; (2) jei Sistemą modifikuoja bet kuri kita šalis, išskyrus Mus, bet tik tiek, kiek tariamą pažeidimą sukėlė toks pakeitimas; (3) jei Sistema naudojama kartu su kokiu nors ne Rivile produktu, programine įranga, paslauga ar įranga, tačiau tik tiek, kiek įtariamą pažeidimą sukėlė toks derinys; 4) neteisėtam Sistemų naudojimui; (5) bet kokiai Pretenzijai, kylančiai dėl (y) Jūsų duomenų ar aplinkybių, kurioms taikomi Jūsų žalos atlyginimo įsipareigojimai, arba (z) bet kokių trečiųjų šalių rezultatų ar komponentų, esančių Sistemose, arba (6) jei Jūs išsprendžiate pretenziją arba prisipažįstate dėl jos be Mūsų išankstinio rašytinio sutikimo. ŠIAME SKYRIUJE NURODOMA MŪSŲ VIENINTELĖ ATSAKOMYBĖ IR JŪSŲ IŠSKIRTINĖ TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖ UŽ BET KOKĮ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PAŽEIDIMĄ, SUSIJUSĮ SU BET KOKIA MŪSŲ SISTEMA AR KITAIS ELEMENTAIS, KURIUOS TEIKIAME PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ.

15. TINKAMO NAUDOJIMO POLITIKA

15.1. Tinkamo naudojimo politikos tikslas. Mūsų tikslas yra padėti Jums ir Jūsų komandai efektyviai dirbti, todėl turime užtikrinti, kad Mūsų produktai ir paslaugos veiktų sklandžiai, greitai ir be trikdžių. Kad tai vyktų, Jūs turite tinkamai naudoti ir nepiktnaudžiauti Mūsų produktais ir teikiamomis paslaugomis.

15.2. Netinkamas naudojimas arba piktnaudžiavimas. Norėdami tiksliai apibūdinti, ką turime omenyje sakydami „netinkamas naudojimas“ arba „piktnaudžiavimas“, ir padėti nustatyti tokius prasižengimus bei atitinkamai reaguoti, pateikiame šią tinkamo naudojimo politiką. Pagal šią politiką taip pat pasiliekame teisę imtis čia išvardintų priemonių ir pašalinti turinį, kuris čia nėra nurodytas pažodžiui, bet panašus į tai, kas čia išvardyta.

15.3. Ko negalima daryti:

15.3.1. Trikdyti ar bandyti trikdyti Sistemų darbą:

15.3.1.1. Kenkiama Mūsų Sistemų vientisumui. Tai gali apimti bet kurios Sistemos ar tinklo, kuriame yra Mūsų Sistemos ar Paslaugos, pažeidžiamumo zondavimą, nuskaitymą ar testavimą. Šis draudimas netaikomas saugumo vertinimams, kuriuos aiškiai leidžiame Mes;

15.3.1.2. Sistemų gadinimas, apgrąžos inžinerija (angl. Reverse engineering) arba įsilaužimas į jas, bet kokių saugos ar autentifikavimo priemonių apėjimas arba bandymas gauti neteisėtą prieigą prie Sistemų, Paslaugų, susijusių kitų sistemų, tinklų ar duomenų;

15.3.1.3. Sistemų, susijusių sistemų, Paslaugų, tinklo ar duomenų vientisumo ar veikimo modifikavimas, išjungimas ar pavojus jų veikimui;

15.3.1.4. Iššifravimas bet kokių perduodamų duomenų į serverius, iš serverių, kurie susiję su Mūsų Sistemomis ir Paslaugomis;

15.3.1.5. Dirbtinės didelės apkrovos Mūsų infrastruktūrai vykdymas arba bandymas vykdyti, taip sukuriant nepagrįstai didelę apkrovą Mūsų Sistemoms, kurios naudoja tam tikrus išteklius (procesorius, atmintį, vietą diske, pralaidumą ir kt.), pvz.:

15.3.1.5.1. „Robotų“, „vorų“, „neprisijungusių skaitytojų“ ar kitų automatinių sistemų naudojimas, norint į Mūsų serverius siųsti daugiau užklausų pranešimų, nei žmogus galėtų pagrįstai išsiųsti per tą patį laikotarpį naudodamas įprastą naršyklę;

15.3.1.5.2. Ženklus viršijimas bet kurios konkrečios Sistemos ar Paslaugos naudojimo parametrų, aprašytų atitinkamuose tai reglamentuojančiuose dokumentuose;

15.3.1.5.3. Muzikos, vaizdo įrašų, dokumentų saugojimas, kuris nesusijęs su tikslais, kuriems Sistemos ir Paslaugos buvo sukurtos.

15.3.2. Tai pat neteisėta veikla laikoma:

15.3.2.1. Klaidinantis savęs pristatymas arba bet kokio turinio kilmės slėpimas (įskaitant „apsimetinėjimą kitu asmeniu“, „sukčiavimą kito asmens vardu“, manipuliavimą antraštėmis ar kitais identifikatoriais, apsimetinėjimą kitu asmeniu arba melagingą bet kokio rėmimo ar asociacijos su „Rivile“ ar bet kuria trečiąja šalimi nurodymą);

15.3.2.2. Sistemų ir Paslaugų naudojimas siekiant pažeisti kitų asmenų privatumą, įskaitant kitų žmonių privačios ir konfidencialios informacijos skelbimą ar skelbimą be aiškaus jų leidimo, arba kitų žmonių asmeninės informacijos (įskaitant paskyrų pavadinimus ar informaciją) rinkimą ar rinkimą Mūsų paslaugų pagalba;

15.3.2.3. Mūsų Sistemų ir Paslaugų naudojimas siekiant persekioti, priekabiauti ar skelbti tiesioginius, konkrečius grasinimus smurtu prieš kitus asmenis;

15.3.2.4. Mūsų Sistemų ir Paslaugų naudojimas bet kokiais neteisėtais tikslais arba pažeidžiant bet kokius įstatymus (įskaitant, be apribojimų, duomenų, privatumo ir eksporto kontrolės įstatymus);

15.3.2.5. Prieiga prie bet kurios Sistemų dalies arba paieška bet kokiomis priemonėmis, išskyrus mūsų viešai palaikomas sąsajas (pvz., „grandymas“, angl. „scraping“);

15.3.2.6. Metažymių ar bet kokio kito „paslėpto teksto“, įskaitant „Rivile“ ar Mūsų tiekėjų produktų pavadinimus ar prekių ženklus, naudojimas;

15.3.2.7. Netinkamas bendravimas;

15.3.2.8. Sistemų ir Paslaugų naudojimas nepageidaujamiems pranešimams, reklamai, grandininiams laiškams ar šlamštui generuoti arba siųsti.

15.3.2.9. Pasinaudojimas Mūsų Naudotojais savo komerciniais tikslais, nebent tai aiškiai leidžiame Mes;

15.3.2.10. Mūsų ar Rivile, mūsų filialų, partnerių, tiekėjų menkinimas;

15.3.2.11. Reklamuoti ne savo produktus ar paslaugas be atitinkamo įgaliojimo.

15.3.3. Netinkamas turinys:

15.3.3.1. Skelbti, įkelti, bendrinti, pateikti ar kitaip teikti turinį, kuris:

15.3.3.1.1. Pažeidžia Mūsų ar trečiosios šalies intelektinės nuosavybės ar kitas teises, įskaitant bet kokias autorių teises, teises į prekės ženklą, patentą, komercinę paslaptį, moralines teises, viešumo privatumo teises ar bet kokias kitas nuosavybės ar sutartines teises;

15.3.3.1.2. negali būti pateiktas, nes jūs neturite reikiamų teisių tai daryti;

15.3.3.1.3. Yra apgaulingas, neteisėtas, nepadorus, šmeižikiškas, grasinantis, žalingas nepilnamečiams, pornografinis (įskaitant vaikų pornografiją, kurią pašalinsime ir apie kurį pranešime teisėsaugai), nepadorus, priekabiaujantis, neapykantą kurstantis;

15.3.3.1.4. Skatina neteisėtą ar smurtinį elgesį arba kitaip netinkamą elgesį;

15.3.3.1.5. Puola kitus dėl jų rasės, etninės kilmės, tautinės kilmės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos, negalios ar sveikatos būklės;

15.3.3.1.6. Sudėtyje kurio yra virusų, robotų, kibernetinių kirminų, pavojingų programinių skriptų, komandų ar kitos panašios medžiagos;

15.3.3.1.7. Yra kurstantis nesantaiką;

15.3.3.1.8. Kitu būdu gali padaryti žalos Mums ar bet kuriai trečiajai šaliai.

15.4. Sąvoka „turinys“. Mūsų Tinkamo naudojimo politikoje terminas „turinys“ reiškia: (1) bet kokią informaciją, duomenis, tekstą, programinę įrangą, kodą, scenarijus, muziką, garsą, nuotraukas, grafiką, vaizdo įrašus, pranešimus, žymas, interaktyvias funkcijas ar kitą medžiagą, kurią skelbiate, įkeliate, bendrinate, pateikiate ar kitaip teikiate paslaugoms, ir (2) bet kokią kitą medžiagą, turinį ar duomenis, kuriuos pateikiate Mums arba naudojate Sistemose, ar tai susiję su teikiamomis Paslaugomis.

15.5. Tinkamo naudojimo politikos pažeidimas. Nepažeisdama jokių kitų Mums prieinamų teisių gynimo priemonių, Mes pasiliekam teisę visam laikui ar laikinai nutraukti ar sustabdyti naudotojo paskyrą ar prieigą prie Sistemų ar Paslaugų be įspėjimo, jei Mes (savo nuožiūra) nustatome, kad Naudotojas pažeidė šią Tinkamo naudojimo politiką.

 

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2023.03.01 d.