Teisės naudoti bendroji sutarties dalis

1. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Mes. Sąvoka „Mes“ arba „Rivilė“ arba „Rivile“ šioje sutartyje turi būti suprantama kaip UAB „Rivilė“ arba bet kuri Rivilė įmonių grupės įmonė.

1.2. Jūs. Sąvoka „Jūs“ naudojama įvardinti bet kurį Sistemų Naudotoją, Sistemų Organizacijos Valdytoją (toliau „Organizacijų Valdytojas“ arba „SOV“), Klientą.

2. SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

2.1. Sutartis. Ši Sutartis, sudaryta tarp Jūsų ir Mūsų arba Mūsų atstovo.

2.2. Sistemos – teisės naudotis sutarties pagrindu suteiktos naudoti apskaitos ir verslo valdymo sistemos, veikiančios Rivile suteiktos naudojimui infrastruktūros pagrindu (debesyje) arba neišskirtinės, nesublicencijuojamos ir neperduodamos licencijos pagrindu suteiktos naudojimui apskaitos ir verslo valdymų programinės įrangos kopijos, veikiančios Naudotojo infrastruktūroje, kurių autorius ir autorių teisių turėtojas yra UAB „Rivilė“. Aiškumo dėlei pažymima, kad apskaitos ir verslo valdymo sistemos, veikiančios debesyje, apima ir pas klientą įdiegtą programinę įrangą, kuri reikalinga debesyje įdiegtos įrangos veikimui. Šios Sutarties kontekste nuomojamos Sistemos yra priskiriamos Rivile ERP platformai, neapima Rivile GAMA ir tiesiogiai su ja susijusių produktų (pavyzdžiai Rivile API v2, MSCAN), kurių naudojimą reglamentuoja atskiros sutartys.

2.3. Planai (angl. Plan) – Sistemų ir/ar Paslaugų naudojimo sąlygų rinkinys. Tai Mūsų siūlymai, kurie turi kainas, kitas naudojimo pagrindines sąlygas ir kurie Jūsų priimti tampa šios Sutarties dalimi.

2.4. Produktai (angl. Products) – Sistemos.

2.5. Paslaugos (angl. Services) – visos Mūsų teikiamos Jums paslaugos, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su Sistemų naudojimu.

2.6. Užsakymai (angl. Orders arba Purchase Orders) – Jūsų pateikti / įvardinti Sistemų ar Paslaugų užsakymai / poreikiai Mums.

2.7. Teisės naudotis arba Prenumeratos laikotarpis (angl. Subscription Term) –laikotarpis, kuriam suteikiama teisė naudotis Sistemomis.

2.8. Atstovas – Rivile įgaliotas atstovas suteikti teisę naudotis Sistemomis ir / ar aptarnauti Sistemas. Atstovų sąrašas pateikiamas oficialiuose Rivile tinklapiuose (pvz. www.rivile.lt). Atstovas gali tarpininkauti sudarant Sutartį.

2.9. Kitos Sutartyje naudojamos sąvokos apibrėžtos Sistemų naudojimo sąlygose.

3. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

3.1. Įsigaliojimas. Ši Sutartis įsigalioja nuo anksčiausiai įvykusio bet kurio iš toliau įvardintų įvykių:

3.1.1. Jūs patvirtinote Sutartį Sistemose pažymėdamas „aš sutinku“, kai pažymėjote atitinkamą varnelę arba spaudėte atitinkamą mygtuką;

3.1.2. Jūs pradėjote naudotis bet kuria iš Sistemų

3.1.3. Sutartis buvo pasirašyta fiziniais parašais, apsikeičiant skanuotomis pasirašytomis sutarties kopijomis, kvalifikuotais elektroniniais parašais;

3.1.4. Jūs (arba už Jus mokėjimą padaręs asmuo) apmoka pirmąją pagal šią Sutartį sugeneruotą sąskaitą.

3.2. Aiškumo tikslu pažymima, kad aukščiau šiame skyriuje įvardinta galioja ir neapmokestinamų Sistemų naudojimui arba Sistemų naudojimui neapmokestinamu laikotarpiu.

4. KOMUNIKACIJA

4.1. Oficiali Komunikacija. Visi pranešimai siunčiami, užsakymai daromi bei kita komunikacija tarp Jūsų ir Mūsų vyksta raštu bet kuriuo iš toliau įvardintų komunikacinių kanalų:

4.1.1. Sistemose;

4.1.2. Administravimo programoje;

4.1.3. Jūsų kontaktiniu elektroniniu paštu;

4.1.4. kitais Rivile skelbiamais elektroniniais kanalais;

4.1.5. Paštu popieriniu laišku.

4.2. Jūs privalote nuolatos sekti bei susipažinti su iš mūsų gaunama informacija / pranešimais bei pasirūpinti, kad Mes visada turėtume Jūsų galiojančius kontaktinius duomenis. Jeigu pasikeičia Jūsų kontaktiniai duomenys ir Jūs apie tai Mūsų neinformuojate, jūs netenkate teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad Mūsų veiksmai, atlikti pagal paskutinius Mums žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba, kad Jūs negavote pranešimų / informacijos, siųstų Jums pagal paskutinius Mums žinomus rekvizitus.

4.3. Pranešimų / informacijos gavimo momentas:

4.3.1. Elektroninėmis priemonėmis siųsta komunikacija bus laikoma gauta kitą darbo dieną po jos išsiuntimo;

4.3.2. paštu siųsta komunikacija laikoma gauta, kai pristatomas laiškas / pranešimas.

4.4. Komercinė komunikacija. Visa Užsakymų, Mokėjimų, Sąskaitų (avansinių ir PVM sąskaitų faktūrų), Sistemų Prenumeratos atšaukimų, pratęsimų, Paslaugų pratęsimų, atšaukimų ir kita komunikacija (užsakymas, tikslinimas, perdavimas, derinimas ir pan.) vykdoma tik Oficialios Komunikacijos priemonėmis.

5. UŽSAKYMAS IR APMOKĖJIMAS

5.1. Mėnesiniai ir metiniai Prenumeratos (teisės naudotis) laikotarpiai. Teisė naudotis Sistemomis suteikiama už pasirinkto laikotarpio abonentinį mokestį, išskyrus tuos atvejus, kai teisė naudotis Sistemomis suteikiama be jokių mokesčių. Sistemų Prenumeratos laikotarpis pasirenkamas teikiant Užsakymą ar pasirenkant Planą ir gali būti keičiamas įspėjant apie tai ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki pasirinkto Prenumeratos laikotarpio pabaigos.

5.2. Mėnesiniai ir metiniai Paslaugų teikimo laikotarpiai. Paslaugos teikiamos, apskaitomos, apmokestinamos kas mėnesį, kas metus arba gali būti apmokestinamos kaip vienas atskiras įvykis. Paslaugų laikotarpis pasirenkamas teikiant Užsakymą ar pasirenkant Planą ir gali būti keičiamas įspėjant apie tai ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki pasirinkto Paslaugų laikotarpio pabaigos Aptarnavimo plano pasirinkimas arba pakeitimas įvyksta tik tada, kai Mes išreiškiame savo sutikimą.

5.3. Mokesčių dydžių nurodymo vieta. Mokesčių dydžiai nurodomi viršenybės tvarka pasirinktuose Planuose, Mūsų patvirtintuose Užsakymuose, Sistemose, administravimo programoje.

5.4. Pratęsimai. Teisė naudotis Sistemomis ir su tuo susijusių Paslaugų teikimas yra automatiškai pratęsiami artimiausiam ateinančiam laikotarpiui (kitam), kuris lygus Jūsų prieš tai pasirinktam laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai Jūsų Užsakyme ar Plane nurodyta kitaip arba jei Jūs atšauksite Jūsų Sistemų Prenumeratą / Paslaugų teikimą ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki paskutinio Prenumeratos / paslaugų teikimo laikotarpio pabaigos termino. Atsisakymas nuo Sistemų sekančio laikotarpio Prenumeratos ar paslaugų teikimo reiškia, kad nebūsite apmokestinti už kitą Prenumeratos ar paslaugų teikimo laikotarpį. Tačiau jokios jau jūsų sumokėtos sumos ar mokėjimai Jums nebus grąžinti. Taip pat Jums reiks pilnai padengti visus Jūsų anksčiau atsiradusius įsiskolinimus.

5.5. Didėjantis Sistemų naudojimas. Jūs turite teisę pridėti Naudotojų, modulių, padidinti disponuojamus saugyklos resursus ar kitaip padidinti Sistemų naudojimą pateikdami Mums naują Užsakymą arba pakeisdami galiojantį Užsakymą. Jei Mūsų patvirtintame Užsakyme nenurodyta kitaip,

5.5.1. Mes apmokestinsime Jus už bet kokį padidintą naudojimą pagal tuo metu galiojančius tarifus,

5.5.2. apskaičiuosime maksimalų vartotojų skaičių, modulius, saugyklos limitus Prenumeratos laikotarpiu, kad įvertintume Jūsų naudojimą, net jeigu Jūs Prenumeratos laikotarpiu keisite didėjimo, mažėjimo kryptimi;

5.5.2.1. kai Prenumeratos laikotarpis mėnuo: apmokestinsime kiekvieno Prenumeratos laikotarpio pradžioje už tą mėnesį ir pridėsime didesnį naudojimą lyginant su užsakytu už ankstesnį mėnesį

5.5.2.2. kai Prenumeratos laikotarpis metai: apmokestinsime kiekvienų metų pradžioje už tuos metus ir kiekvieną mėnesį pridėsime didesnį naudojimą lyginant su užsakytu metams, šiam skirtumui taikysime mėnesinę kainodarą.

5.5.3. Kai kurių Sistemų naudojimas yra kintamas dėl savo pobūdžio, pavyzdžiui, saityno paslaugų (angl. Webservice) užklausos, todėl jos bus apmokestintos kas mėnesį atsižvelgiant į kiekį tuo Prenumeratos laikotarpiu.

5.6. Mažėjantis Sistemų naudojimas. Galite sumažinti Naudotojų, modulių, sumažinti saugyklų apribojimus ar kitaip sumažinti Sistemų naudojimą teikdami naują Užsakymą arba pakeisdami esamą Užsakymą. Jei Mūsų patvirtintame Užsakyme nenurodyta kitaip,

5.6.1. sumažintas kiekis įsigalios tik nuo artimiausio ateinančio Prenumeratos laikotarpio pradžios

5.6.2. Jūs turėsite grąžinti nuolaidas, kurias gavote dėl pirminio užsakyto kiekio, jos bus priskaičiuotos prie artimiausios Jums išrašomos sąskaitos;

5.6.2.1. Kai Prenumeratos laikotarpis mėnuo: už mažesnį kiekį mokėsite nuo kito mėnesio kai apie sumažinimą informavote ne mažiau kaip likus 10 darbo dienų iki artimiausio ateinančio laikotarpio pradžios;

5.6.2.2. kai Prenumeratos laikotarpis metai: už mažesnį kiekį mokėsite nuo kitų metų kai apie sumažinimą informavote ne mažiau kaip likus 10 darbo dienų iki artimiausio ateinančio metinio laikotarpio pradžios.

5.7. Didėjantis ir mažėjantis Paslaugų naudojimas. Galite padidinti ar sumažinti paslaugų naudojimą pateikdami naują Užsakymą arba pakeisdami galiojantį Užsakymą. Užsakymai teikiami, keičiami Planų pagrindu. Jei Mūsų patvirtintame Užsakyme nenurodyta kitaip,

5.7.1. mes apmokestinsime Jus už bet kokį padidintą / sumažintą naudojimą pagal tuo metu galiojančius tarifus;

5.7.1.1. kai paslaugų laikotarpis mėnuo: sumažintas paslaugų kiekis įsigalios praėjus dviem pilniems mėnesiams nuo informavimo apie sumažinimą, padidintas paslaugų kiekis įsigalios nuo artimiausio mėnesio pradžios gavus Mūsų patvirtinimą;

5.7.1.2. kai paslaugų laikotarpis metai: sumažintas ir padidintas kiekis įsigalios nuo kitų metų pradžios, padidinimui reikalingas mūsų patvirtinimas;

5.7.2. metiniai paslaugų Planai galioja nuo kalendorinių metų pradžios iki pabaigos; Jei užsakoma vėliau nei rugsėjo 1 d., tai už tuos einamuosius metus pritaikoma 50% nuolaida arba kitos sąlygos nurodytos paslaugų Plane.

5.7.3. Didesnis Planas yra tas, kuris turi didesnį abonentinį paslaugų mokestį per laikotarpį.

5.8. Aptarnavimo laikas. Sugaištas aptarnavimo laikas skaičiuojamas valandomis atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką. Laikas apvalinamas pusės valandos tikslumu tik didėjimo linkme. Neišnaudotas Jūsų disponuojamas mėnesinis papildomai neapmokestinamų valandų skaičius į kitus mėnesius nepersikelia.

5.9. Mokėjimai. Jūs Privalote sumokėti Mums visus Mokėjimus pagal kiekvieną Jūsų padarytą Užsakymą tuo pagrindu Jums pateiktą sąskaitą faktūrą, laikydamiesi terminų ir valiuta, nurodyta Užsakyme / sąskaitoje faktūroje. Jei norint apmokėti sąskaitą faktūrą reikalingas Užsakymo numeris, tokį Užsakymo numerį turite pateikti Mums. Už papildomas paslaugas, teikiamas Jūsų pageidaujamoje vietoje, jei Jūsų Užsakyme nenurodyta kitaip, privalote kompensuoti Mums kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas, kurias galime apmokestinti kaip patirtas. Jūs sutinkate, kad Mes galime nuskaičiuoti Mokėjimų sumas nuo Jūsų kredito kortelės ar panaudodami kitą apmokestinimo būdą už pratęsimus, didesnį naudojimą, perviršius, Jūsų kompensuojamas išlaidas ir nesumokėtus mokesčius. Jūsų daromi mokėjimai laikomi padaryti tada, kai jūsų pervestos lėšos įskaitomos į Mūsų banko sąskaitą.

5.10. Aptarnavimo paslaugų sustabdymas dėl įsiskolinimo. Mes turime teisę be atskiro pranešimo sustabdyti aptarnavimo paslaugų teikimą bei teisės naudotis Sistemomis suteikimą Jums, jei Jūs dar esate neatsiskaitęs su Mumis už ankstesniais periodais suteiktas Mūsų paslaugas ar produktus (Sistemas) pagal šią ir kitas tarp Mūsų sudarytas sutartis.

5.11. Pristatymas ir perdavimas. Mes pateiksime prisijungimo prie Sistemų instrukcijas į Jūsų paskyrą ne vėliau kaip gavę Jums taikomus mokėjimus. Jūs esate atsakingi už prieigą prie savo paskyros, kad nustatytumėte, jog gavome Mokėjimą ir kad jūsų Užsakymas buvo apdorotas. Atskirais atvejais Jums pageidaujant ir Mums sutinkant instaliavimo / prieigos sudarymo darbų atlikimas gali būti forminamas Sistemų priėmimo – perdavimo aktu, kuris pateikiamas Jums.

5.12. Mūsų grąžinimo politika. Jūs turite teisę atsisakyti Sistemų naudojimo ir su tuo susijusių paslaugų (nutraukti savo pateiktą Sistemų ir / ar Paslaugų Užsakymą pagal šią Sutartį) neįvardindami to priežasties, pateikdami mums pranešimą apie tokį nutraukimą likus ne mažiau kaip 1 (vienas) mėnesis) iki naujo / artimiausio ateinančio Sistemų ir/ar Paslaugų laikotarpio. Tačiau visos jau Jūsų sumokėtos sumos yra negrąžintinos, nebent Sutartyje arba su Jumis sudarytame užsakyme yra aiškiai nurodyta kitaip.

5.13. Mokesčiai. Jūsų pagal šią Sutartį daromi Mokėjimai neapima jokių taikomų mokesčių ar muitų. Tiek, kiek Mes mokame tokius mokesčius ar muitus, Jūs privalote sumokėti / kompensuoti Mums tokių mokesčių ar muitų sumą kartu su Mokėjimais už Mūsų Sistemas, Paslaugas. Jei Jūsų atveju taikomi išskaičiuojamieji mokesčiai, tai sumokėsite visus mokesčius, atskaičius šiuos visus taikomus išskaičiuojamuosius mokesčius. Visos sumos pateikiamos be PVM.

6. APTARNAVIMAS IR KONSULTAVIMAS

6.1. Aptarnavimas ir konsultavimas. Sistemų aptarnavimas ir konsultavimas vykdomas tik užsakius atitinkamas paslaugas. Paslaugos teikiamos pagal Aptarnavimo paslaugų sąlygas, kurios nurodytos Planuose ir Sistemų naudojimo sąlygose ir yra šios Sutarties dalis.

7. SISTEMŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS

7.1. Sistemų naudojimo sąlygos. Rivile suteikiamos licencinės (teisės naudotis) Sistemų naudojimo sąlygos yra skelbiamos Sistemose ir nepriklausomai nuo Sutarties galiojimo visada yra taikomos vėliausiai paskelbtos sąlygos, kurių Jūs privalote laikytis. Mums paprašius Jūs per 10 darbo dienų turite pateikti Mums paaiškinimus ir įrodymus, kad galėtume įsitikinti ir patikrinti, ar Jūs Sistemas naudojate laikantis Sistemų naudojimo sąlygų. Jeigu per minėtą terminą Jūs Mums nesuteikiate minėtų paaiškinimų, įrodymų, arba jeigu Mes pastebime Sistemų naudojimo sąlygas pažeidžiančią Jūsų veiklą, tai turime teisę nedelsiant sustabdyti Jūsų prieigą prie Sistemų ar Sistemų veikimą.

7.2. Tinkamas Sistemų naudojimas. Jūs privalote naudoti Sistemas kaip tai apibrėžta Sistemų naudojimo sąlygose.

8. JŪSŲ DUOMENŲ NUOSAVYBĖ

8.1. Jūsų duomenų nuosavybė. Duomenys, kuriuos jūs suvesite į Sistemas, priklauso Jums ir Jūs galite prieiti prie jų bei juos išsikelti kol turite teisę naudotis Sistemomis. Plačiau apibrėžta Sistemų naudojimo sąlygose.

9. PRIVATUMAS, ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

9.1. Privatumas, asmens duomenų tvarkymas. Informacija apie tai, kaip Mes tvarkome iš jūsų surinktus / gautus asmens duomenis pateikiama Privatumo politikoje.

10. KONFIDENCIALUMAS

10.1. Konfidencialumas. Remiantis Sutartimi konfidenciali informacija (toliau – „Konfidenciali informacija“) turėtų būti suprantama taip:

10.2. Konfidenciali informacija, atskleidžiama iš Mūsų pusės:

10.2.1. Bet kokios iš Mūsų pusės Jums pasiūlytos ir siūlomos kainos (kai jos nėra viešai skelbiamos) ir nuolaidos, Sutarties Specialioji dalis (kai ji sudaroma);

10.2.2. Programinis kodas, techninė informacija, Sistemų veikimo išaiškinimai;

10.2.3. Bet kokie Mūsų Jums pateikiami ne viešo pobūdžio dokumentai, įskaitant jų turinį.

10.3. Konfidenciali informacija, atskleidžiama iš Jūsų pusės yra Jūsų į Sistemas įvesti ar įkelti duomenys.

10.4. Konfidenciali informacija, atskleidžiama tiek iš Mūsų, tiek iš Jūsų pusės:

10.4.1. Bet kokie asmens duomenys (asmens duomenys tokiais turi būti suprantami kaip jie apibrėžti BDAR);

10.4.2. Bet kokia informacijas, dėl kurios Mes kartu su Jumis susitarsime raštiškai, kad ji laikytina Konfidencialia informacija;

10.4.3. Kurią Mes ar Jūs prieš atskleidžiant ar po atskleidimo pagrįstai ir aiškiai pažymėjome (jeigu po atskleidimo –apie tai informavome vienas kitą) kaip konfidencialią (kad ji yra konfidencialaus pobūdžio).

10.5. Aiškumo tikslu pažymima, kad Konfidenciali informacija laikytina tokia nepriklausomai nuo jos atskleidimo pobūdžio (ar ji buvo faktiškai žodžiu atskleista, ar atskleista / įvardinta perduodamuose / pateiktuose dokumentuose, ar perduota elektroniniu pavidalu (kaip bylos);

10.6. Gautą Konfidencialią informaciją galima naudoti griežtai tik sutarties vykdymo tikslu.

10.7. Konfidencialią informacija galima atskleisti:

10.7.1. Mūsų rangovams (kurie dalyvauja teikiant paslaugas Jums);

10.7.2. Teisines ir audito paslaugas teikiantiems asmenims / įmonėms;

10.7.3. Su Šalimi susijusių įmonių vadovybei (šiuo atveju susijusi įmonė turi būti suprantama kaip bet koks juridinis asmuo, kuris kontroliuoja Šalį, yra kontroliuojamas Šalies arba yra bendrai kontroliuojamas su Šalimi. „Kontrolė“ šiuo atveju reiškia nuosavybės teisę į daugiau nei 50 % įmonės balsavimo teisę turinčių akcijų arba teisę vadovauti įmonės valdymui);

10.7.4. Įstatymų numatytais atvejais.

10.8. Konfidencialumo įsipareigojimai (įsipareigojimas neatskleisti Sutarties vykdymo metu sužinotos Konfidencialios informacijos) ir atsakomybė lieka galioti 5 metus po šios Sutarties galiojimo pabaigos ar jos nutraukimo momento, išskyrus toliau nurodytas išimtis:

10.9. Pareiga saugoti sužinotų asmens duomenų konfidencialumą galioja neribotą laiką (amžinai);

10.10. Jeigu atskleidusi Konfidencialią informaciją Šalis argumentuotai raštiškai reikalauja ilgesnio nei įvardintas periodas, kita Šalis turi saugoti tokios Konfidencialios informacijos konfidencialumą ją atskleidusios Šalies prašomą terminą arba atsisakyti priimti tokius duomenis su visomis galimomis pasekmėmis.

10.11. Už Konfidencialios informacijos atskleidimą taikoma Sutartyje numatyta atsakomybė. Pareiga įrodyti Konfidencialios informacijos atskleidimo faktą tenka kaltinančiajai Šaliai.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Sutarties galiojimo terminas. Šios Sąlygos įsigalioja nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir nustoja galioti kai baigiasi visi teisės naudotis (Prenumeratos) Sistemų ir Paslaugų laikotarpiai arba Sutarties nutraukimo dieną.

11.2. Sutarties nutraukimas.

11.2.1. Šalis turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, įspėjusi kitą Šalį prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nutraukti šią Sutartį, jeigu kita Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo esminių šia Sutartimi arba kitomis tarp šios Sutarties Šalių sudarytomis susijusiomis sutartimis prisiimtų įsipareigojimų ir jų nepašalina iki įspėjime nurodyto termino, kuris yra ne mažiau 7 kalendorinės dienos.

11.2.2. Šalys taip pat turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, įspėjus kitą Šalį prieš 1 (vieną) mėnesį, nutraukti šią Sutartį nenurodant jokių priežasčių, ir be jokių neigiamų pasekmių.

11.3. Nutraukimo pasekmės.

11.3.1. Jūs nutraukimo be Mūsų kaltės atveju (i) neturėsite teisės susigrąžinti jokių iš anksto sumokėtų Mokėjimų ir (ii) jei dar nesumokėjote visų taikomų Mokėjimų ir mokesčių už tuo metu galiojantį Prenumeratos laikotarpį ar susijusių paslaugų laikotarpį (kaip taikoma), visi tokie nesumokėti Mokėjimai ir mokesčiai turi būti nedelsiant mokėtini. Jei nutrauksite Sutartį dėl Mūsų kaltės, grąžinsime Jums visus iš anksto sumokėtus Mokėjimus, apimančius likusį tuo metu galiojantį Prenumeratos laikotarpį po nutraukimo įsigaliojimo datos. Visais atvejais iš grąžinamų Mokėjimų išskaičiuosime suteiktas nuolaidas.

11.3.2. Pasibaigus šiai Sutarčiai ar ją nutraukus, privalote nedelsiant nustoti naudotis visomis Sistemomis ir ištrinti (arba, Mūsų prašymu, grąžinti) visą Jūsų turimą apie Mus Konfidencialią informaciją, įskaitant bet kokias trečiųjų šalių sistemas Mūsų Sistemose, veikiančias Jūsų vardu. Mums paprašius, Jūs privalote nedelsiant patvirtinti tokio ištrynimo faktą. Jūs nebeturėsite prieigos prie savo duomenų pasibaigus šios Sutarties (arba taikomo Prenumeratos termino) galiojimo laikui arba ją nutraukus, todėl turėtumėte būtinai eksportuoti savo duomenis naudodami Sistemų funkcionalumą kol turite prieigą.

11.4. Tam tikrų Sutarties sąlygų galiojimas po jos nutraukimo ar pasibaigimo. Sutarties nuostatos, įskaitant (bet neapsiribojant) su konfidencialumu susijusius įsipareigojimus, atsiskaitymo, ginčų sprendimo sąlygas, kurios dėl savo esmės turi galioti ir po Sutarties pasibaigimo ar nutraukimo, lieka Šalims galiojančios ir pasibaigus Sutarties galiojimui ar ją nutraukus.

11.5. Šios Sutarties pakeitimai. Mes pasiliekame teisę keisti šios Sutarties sąlygas, pranešdami Jums bet kuriuo Oficialios Komunikacijos būdu. Kartu su pranešimu nurodysime pakeitimų įsigaliojimo datą. Apie pakeitimus įspėsime ne mažiau kaip prieš 1 mėnesį. Pakeitimų pasekmės Jums:

11.5.1. Kai naudojate nemokamus produktai. Norėdami toliau naudoti nemokamus produktus, turite sutikti su pakeitimais. Jei nesutinkate su pakeitimais, privalote ne vėliau kaip iki pakeitimų įsigaliojimo nustoti naudoti nemokamus produktus.

11.5.2. Kai naudojatės mokamomis Sistemų Prenumeratomis ir Paslaugomis. Jeigu Jūs nesutinkate su pakeitimais, Jūs privalote Mus informuoti ir ne vėliau kaip iki pakeitimų įsigaliojimo nustoti naudotis Sistemomis ir Paslaugomis. Mes per 30 kalendorinių dienų grąžinsime Jūsų sumolėtus avansus už laikotarpį po Sutarties nutrūkimo. Jei Jūs Mūsų neinformavote dėl nesutikimo su pakeitimais, tai suėjus pakeitimų įsigaliojimo terminui ir/ar apmokėjus pateiktą avansinę sąskaitą ar PVM sąskaitą faktūrą laikoma už laikotarpį po pakeitimų įsigaliojimo, laikoma kad sąlygos yra suderintos ir Sutarties galiojimas pratęsiamas pagal naujas sąlygas.

11.6. Sistemų pakeitimai. Jūs pripažįstate, kad Sistemos yra prenumeruojami produktai ir kad, siekdami užtikrinti geresnę klientų patirtį, Mes turime teisę atlikti Sistemų pakeitimus ir atitinkamai atnaujinti taikomus Dokumentus. Atskiras Sistemų funkcijas ir paslaugas mes galime nutraukti, naujas atskiras funkcijas ir paslaugas įvesti visiems ar daliai Jūsų be įspėjimo dėl bet kokios priežasties neprisiimdami atsakomybės prieš Jus. Mes galime bet kuriuo metu nutraukti bet kokias Sistemas, traktuojamas kaip Produktai, Sistemų moduliai ir išreikštai įvardintas Užsakymuose, Planuose, dėl bet kokios priežasties įspėję mažiausiai prieš 90 kalendorinių dienų, neprisiimdami atsakomybės prieš Jus.

12. GINČAI

12.1. Reglamentuojanti teisė. Šios Sutarties sudarymą, vykdymą bei jos aiškinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisė.

12.2. Jurisdikcija. Visi ginčai, susiję su šia Sutartimi, turi būti sprendžiami Šalių tarpusavio derybų keliu (kurių trukmė negali būti trumpesnė nei 30 kalendorinių dienų nuo to momento, kai bet kuri Šalis kreipdamasi raštiškai į kitą Šalį paprašė išspręsti nesutarimą). Šalims nepavykus derybų kelių išspręsti nesutarimo, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Vilniaus apylinkės ar apygardos teisime, priklausomai nuo teismingumo.

12.3. Eksporto apribojimai. Jei Sistemoms taikomi Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos eksporto apribojimai, Jūs įsipareigojate besąlygiškai jų laikytis.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Bendradarbiavimo sklaida. Pasirašydami šią Sutartį Jūs tuo pačiu duodate sutikimą, kad Rivile ir / ar Atstovas (kai tarpininkauja Atstovas) gali naudoti savo prezentacijose, interneto svetainėje, komerciniuose pasiūlymuose, konferencijose, seminaruose Jūsų įmonės vardą ir / ar logotipą, bei minėti faktą, kad Jūs esate Rivile bei Atstovo (kai tarpininkauja Atstovas) klientas ir Sistemų naudotojas. Šį sutikimą turite teisę atšaukti pateikdami mums atskirą raštišką pranešimą.

13.2. Force Majeure. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už įsipareigojimų pagal SUTARTĮ nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų nustatyta tvarka.

13.3. Teisių ir pareigų perleidimas. Jūs negalite priskirti ar perduoti šios Sutarties, joje įvardintų teisių ir pareigų be Mūsų išankstinio rašytinio sutikimo.

13.4. Visa sutartis. Ši Sutartis yra vientisas susitarimas tarp Jūsų ir Mūsų, susijęs su Sistemomis ir bet kokiu kitu dalyku, kuriam taikoma ši Sutartis, ir pakeičia visus ankstesnius ar tuo pačiu metu vykusius žodinius ar rašytinius pranešimus, pasiūlymus ir pareiškimus tarp Jūsų ir Mūsų dėl Sistemų ar bet kokio kito dalyko, kuriam taikoma ši Sutartis. Jokia Užsakymo, Plano ar kita nuostata nepakeis ir nepapildys šios Sutarties nuostatų. Sutartis yra sudaryta iš dalių išvardintų viršenybės tvarka nuo viršiausio iki žemiausio:

13.4.1. Teisės naudoti specialioji Sutarties dalis (jei sudaroma);

13.4.2. Sistemų naudojimo sąlygos;

13.4.3. Privatumo politika;

13.4.4. Teisės naudoti bendroji Sutarties dalis;

Paskutinį kartą atnaujinta 2023.03.01 d.